Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

ISO 14067: Nový nástroj pre zelené verejné obstarávanie tovarových zákaziek

Dátum: Rubrika: Články

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

ISO 14067, nová medzinárodná norma pre kvantifikáciu uhlíkovej stopy produktov (CFP), sa môže stať ústredným nástrojom na podporu zeleného verejného obstarávania (GPP).
ISO 14067 poskytuje komplexný rámec a metodiky pre výpočet a vykazovanie emisií skleníkových plynov spojených s výrobkami počas celého ich životného cyklu, od ťažby surovín, po likvidáciu na konci životnosti. Využitím normy ISO 14067 vo verejných obstarávaniach môžu verejné orgány zabezpečiť, aby ich rozhodnutia o obstarávaní boli založené na presných a porovnateľných informáciách o uhlíkovej stope. To umožňuje informované rozhodnutia smerom k výberu produktov s nižšími environmentálnymi vplyvmi, čo prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a zmierňovaniu klimatických zmien.
Okrem toho ISO 14067 podporuje implementáciu GPP tým, že poskytuje štandardizovaný prístup ku kvantifikácii uhlíkovej stopy produktov. To uľahčuje porovnanie rôznych produktov a služieb na základe ich environmentálneho výkonu. Verejné orgány môžu tieto informácie využiť na stanovenie ambicióznych environmentálnych kritérií vo svojich verejných súťažiach, čím motivujú dodávateľov k inováciám a poskytovaniu udržateľnejších ponúk.
ISO 14067 ďalej podporuje transparentnosť a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní. Požadovaním, aby dodávatelia zverejnili uhlíkovú stopu svojich produktov, môžu verejné orgány poveriť dodávateľov zodpovednosťou za ich environmentálne účinky a podporovať neustále zlepšovanie v oblasti udržateľnosti. To podporuje pozitívny cyklus, v ktorom sú dodávatelia motivovaní znižovať svoju uhlíkovú stopu, aby splnili požiadavky verejného obstarávania a následne prispeli k širším spoločenským cieľom súvisiacim so zmierňovaním klimatických zmien a trvalo udržateľným rozvojom.
PREČO JE ISO 14067 POUŽITEĽNÉ PRE ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
ISO 14067 stanovuje štandardizovanú metodiku na výpočet uhlíkovej stopy výrobkov a služieb, čím podporuje konzistentnosť a porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami a dodávateľmi. Tento rámec zohráva kľúčovú úlohu pri umožňovaní verejným obstarávateľom robiť informované rozhodnutia na základe spoľahlivých a overiteľných údajov. ISO 14067 prispieva k efektívnemu (nielen zelenému) verejnému obstarávaniu:
-
Konzistentné a spoľahlivé údaje:
ISO 14067 ponúka jednotný prístup k výpočtu uhlíkových stôp, čím zabezpečuje, že údaje sú konzistentné a dôveryhodné. To umožňuje verejným obstarávateľom presne vyhodnotiť a porovnať environmentálnu výkonnosť rôznych výrobkov a služieb.
-
Transparentnosť a porovnateľnosť:
Dodržiavaním štandardizovanej metodiky ISO 14067 podporuje transparentnosť a umožňuje jednoduché porovnanie uhlíkových stôp rôznych produktov a dodávateľov. To podporuje spravodlivé a nestranné rozhodnutia o obstarávaní, čím sa dodávatelia povzbudzujú k preukázaniu svojho záväzku k udržateľnosti.
-
Perspektíva životného cyklu:
ISO 14067 zohľadňuje celý životný cyklus výrobku alebo služby, od ťažby surovín až po likvidáciu na konci životnosti. Tento komplexný prístup zabezpečuje, že sa zohľadnia všetky významné vplyvy na životné prostredie, čím sa poskytne celkový pohľad na uhlíkovú stopu.
-
Úspora nákladov:
Výrobky s nižšou uhlíkovou stopou majú často nižšie prevádzkové náklady vďaka zvýšenej energetickej účinnosti a zníženému odpadu. To môže viesť k značným úsporám nákladov pre verejné orgány v dlhodobom horizonte.
-
Splnenie kvót pre zelené verejné obstarávanie:
Práve cez ISO 14067 a analýzy uhlíkovej stopy výrobku možno napĺňať kvóty pre zelené verejné obstarávanie
ISO 14067 AKO HNACÍ MOTOR INOVÁCIÍ
Požiadavka verejného sektora na vykazovanie uhlíkovej stopy v rámci verejného obstarávania vytvára silný impulz pre dodávateľov, aby prehodnotili svoje výrobné procesy a portfólio produktov. Tvárou v tvár konkurencii, ktorá sa tiež snaží minimalizovať svoju uhlíkovú stopu, sú podniky nútené inovovať. To môže viesť k vývoju nových, ekologickejších materiálov, efektívnejších výrobných technológií a produktov s dlhšou životnosťou a vyššou mierou recyklovateľnosti.
Inovácie stimulované normou ISO 14067 presahujú rámec jednotlivých produktov. Podniky sú motivované prehodnotiť celý svoj hodnotový reťazec, od získavania surovín až po distribúciu a likvidáciu produktov. To môže viesť k implementácii obehových modelov, kde sa produkty a materiály udržiavajú v obehu čo najdlhšie, čím sa minimalizuje odpad a maximalizuje využitie zdrojov.
ÚLOHA ISO 14067 V POSILŇOVANÍ UDRŽATEĽNOSTI
Norma ISO 14067 zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní udržateľnosti vo verejnom obstarávaní viacerými spôsobmi. Po prvé, poskytuje spoločný jazyk a metodiku pre meranie a vykazovanie uhlíkovej stopy, čím zabezpečuje transparentnosť a porovnateľnosť medzi rôznymi produktmi a dodávateľmi. To umožňuje verejným obstarávateľom robiť informované rozhodnutia založené na environmentálnych kritériách a zároveň podporuje spravodlivú súťaž medzi dodávateľmi.
Po druhé, ISO 14067 podporuje kultúru neustáleho zlepšovania. Keďže podniky sledujú a vykazujú svoju uhlíkovú stopu, identifikujú oblasti, kde môžu znížiť svoje environmentálne vplyvy. Tento proces môže viesť k postupnému znižovaniu emisií skleníkových plynov v celom dodávateľskom reťazci.
Po tretie, ISO 14067 prispieva k širším cieľom udržateľného rozvoja. Znížením uhlíkovej stopy produktov a služieb verejný sektor nepriamo podporuje prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien. Zároveň podporuje zodpovedné využívanie zdrojov a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
ISO 14067 V KONTEXTE SLOVENSKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Implementácia normy ISO 14067 do slovenského systému verejného obstarávania predstavuje príležitosť na modernizáciu a ekologizáciu verejných výdavkov. Využitím tejto normy môžu verejní obstarávatelia stimulovať dopyt po udržateľných produktoch a službách, podporovať inovácie a prispievať k plneniu národných a medzinárodných cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.
Je však dôležité si uvedomiť, že implementácia normy ISO 14067 nie je bez výziev. Vyžaduje si to investície do vzdelávania a budovania kapacít verejných obstarávateľov, ako aj spoluprácu s dodávateľmi pri zhromažďovaní a overovaní údajov o uhlíkovej stope. Napriek týmto výzvam prínosy implementácie normy ISO 14067 pre spoločnosť a životné prostredie výrazne prevažujú nad nákladmi.
V súvislosti s použitím normy ISO 14067 v rámci verejných obstarávaní na Slovensku upozorňujeme, že daná norma sa vzťahuje na výrobok a nie na uchádzača. Uvedené teda znamená, že preukázanie daného certifikátu treba viazať na kvalitatívne parametre výrobkov a nie na podmienky týkajúce sa uchádzača. Aj keď teda uchádzač nie je priamo výrobcom daného výrobku, musí mať možnosť preukázať splnenie danej kvalifikácie podľa ISO 14067, a to vo vzťahu ku kvalitatívnym parametrom dodávaného výrobku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.