Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Úrad pre verejné obstarávanie


Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Fiktívne zmluvné vzťahy hospodárskych subjektov spoliehajúcich sa vo verejnom obstarávaní na zdroje alebo kapacity iných hospodárskych subjektov

Vzhľadom na dlhodobo sa opakujúcu rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k využívaniu zdrojov a kapacít iných hospodárskych subjektov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, je žiadúce túto tému roz...

Neodkladné opatrenie musí byť zo strany ÚVO riadne odôvodnené a predstavuje len výnimočný prostriedok

V súčasnosti žijeme vo verejnom obstarávaní dobu „dodatkovú“. Bezprecedentný nárast cien komodít, ale aj iných vstupov predstavuje extrémny tlak na realizáciu už rozbehnutých projektov. Do finančného tlaku sa však dostávajú aj projekty ešte len za...

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien

Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa v sektore priemyslu a služieb začali vyskytovať negatívne javy spojené s nárastom cien. Súviseli najmä s celosvetovým obmedzením výroby a obchodu vrátane veľkých problémov s dopravou. Dôsledkom týchto j...

Posudzovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky v kontexte rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci antigénových testov

Tento príspevok analyzuje problematiku posudzovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (t. j. vyhodnocovanie ponúk) Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v kontexte rozhodnutia Rady ÚVO (ďalej len „Rada“) vo veci obstarávania anti...

Vybrané otázky týkajúce sa korekcií: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z hľadiska judikatúry a preskúmateľnosť protokolu Úradu pre verejné obstarávanie

V článku sa budeme venovať vybraným otázkam týkajúcim sa finančných opráv (korekcií). Konkrétne sa zameriame na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, ako ju vnímajú slovenské súdy, teda či ide o súkromnoprávny – horizontálny v...

Zapojenie Úradu pre verejné obstarávanie do systému riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027

Kontrola eurofondových zákaziek potrebuje reformu. Nie je to iba o redukcii počtu kontrol a uvoľňovaní niektorých pravidiel (aj keď tieto opatrenia sú dôležité a pozitívne vnímané), ale aj o zmene nazerania kontrolórov na riadiacich orgánoch na ni...

Lehota na začatie konania o uložení pokuty Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním v súlade s § 167 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) uk...

Novela zákona o verejnom obstarávaní - proces voľby a zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov Úradu pre verejné obstarávanie

Dňa 30. júna 2021 bola vládou SR schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V príspevku preto bližšie zhodnotíme právnu úpravu procesu výberu predsedu Úrad...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.