Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Jednou z mnohých oblastí, v ktorých sa verejné zákazky využívajú na nákup tovarov a služieb, je aj oblasť informačných technológií, na ktorú sa rovnako vzťahujú pravidlá verejného obstarávania stanovené v právnych predpisoch Európskej únie. Ako boli naplnené v praxi v SR a ČR si uvedieme v jednotlivých prípadoch, o ktorých rozhodoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ďalej len "ÚOHS").
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1. Vylúčenie uchádzača zo súťaže (rozhodnutie ÚVO z 10. januára 2023 č. 13223-3000/2022, 3060/3000/2023)
Účastník konania vyhlásil verejnú súťaž na nadlimitnú zákazku - vytvorenie dispečersko-clearingového systému pre potreby integrovanej dopravy kraja. Následne obstarávateľ žiadal okrem iného doplniť podklady, na čo účastník konania reagoval, že požaduje od obstarávateľa vysvetlenie, týkajúce sa referencií pri skupine dodávateľov. Obstarávateľ zaslal odpoveď, v ktorej uviedol, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne a vyzval ho, aby ich preukázal referenciou ktoréhokoľvek člena skupiny, keďže v príslušnej časti Jednotného európskeho dokumentu sa nenachádza žiadna relevantná informácia, na základe ktorej by bolo možné posúdiť splnenie podmienok účasti a Jednotný európsky dokument iba dočasne podľa § 39 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") nahrádza predmetné doklady. Ďalšie nedostatky sa týkali splnomocnení členov skupiny dodávateľov. Následne uchádzač zaslal obstarávateľovi referenciu, opäť bez možnosti overenia a na opakovanú výzvu zaslal uchádzač obstarávateľovi kontakty na kupujúceho. Obstarávateľ kontaktoval telefonicky a elektronicky predmetného predajcu, avšak zo zaslanej odpovede zistil, že predložená referencia nie je referenciou dodania dispečerského alebo clearingového softwaru.
Obstarávateľ po dôslednom vyhodnotení predložených podkladov oznámil uchádzačovi, že nesplnil podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch a na základe toho ho vylučuje podľa § 40 ods. 6 písm. a) ZVO z verejného obstarávania.
Správny orgán uviedol, že predmetom správneho konania nie je to, či uchádzač mal byť vylúčený alebo nie a z akých dôvodov, ale porušenie povinnosti obstarávateľa riadne zdôvodniť vylúčenie uchádzača s ohľadom na dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 ZVO. Uchádzač sa síce z oznámenia o vylúčení dozvedel, že ho z predmetnej verejnej súťaže vylučuje, avšak uchádzač sa z neho dozvedel len to, že nesplnil podmienku účasti, a preto je zo súťaže vylúčený, avšak bez uvedenia konkrétnych dôvodov. Podľa § 40 ods. 13 písm. a) ZVOmá obstarávateľ povinnosť bezodkladne upovedomiť uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Táto povinnosť znamená povinnosť uvedenia konkrétnych dôvodov, na základe ktorých má obstarávateľ za to, že záujemca nesplnil určené podmienky, resp. požiadavky a na ktoré musí mať uchádzač možnosť reagovať vo svojich námietkach smerujúcich proti vylúčeniu. V opačnom prípade by bola možnosť vylúčeného uchádzača domáhať sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov prostredníctvom podaných námietok znemožnená, resp. nadmerne sťažená (rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach C-241/06 a C-327/00). Odôvodnenie bez uvedenia, na základe čoho obstarávateľ dospel k záveru, že uchádzač nepreukázal splnenie predmetnej podmienky účasti preto podľa správneho orgánu nemožno považovať za obsahujúce dôvody vylúčenia. Nie je len možné poukázať na to, že znenie podmienky účasti bolo jasné a jednoznačné. Tieto dôvody pritom musia byť v oznámení o vylúčení uvedené v úplnosti a v takej podobe, aby sa s nimi vylúčený uchádzač mohol zo znenia oznámenia o vylúčení oboznámiť, správne ich pochopiť, a prípadne sa proti nim brániť uplatnením námietok, v ktorých bude môcť reagovať na konkrétne nedostatky predložených dokladov (referenčnej zákazky) vytýkané zo strany obstará­vateľa. Iba objektívne odôvodnený a pre uchádzača racionálne pochopiteľný úkon obstarávateľa možno považovať za súladný s princípom transparentnosti, ktorý je jedným z hlavných princípov verejného obstarávania. Princíp transparentnosti je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj predpokladom účelného vynakladania verejných prostriedkov a akékoľvek konanie v rozpore s týmto princípom by robilo verejné obstarávanie nečitateľným, nekontrolovateľným alebo kontrolovateľným horšie. Účelom uplatnenia princípu transparentnosti je aj zamedzenie vzniku situácie, keď záujemca nedokáže dostatočne identifikovať obsah úkonov verejného obstarávateľa a dôvody, resp. účel jeho postupu. Nevyhnutnou súčasťou uplatnenia princípu transparentnosti je teda len taký postup verejného obstarávateľa, ktorým je zabezpečená náležitá preskúmateľnosť každého úkonu vykonaného v súvislosti so zadávaním zákazky. Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. októbra 2013, sp. zn. 3S/154/2011 je ustanovenie § 9 ods. 3 kľúčové pre postup obstarávateľa podľa zákona, ako aj z hľadiska výkladu jednotlivých ustanovení ZVO. Tieto princípy majú zabezpečiť voľnú a efektívnu súťaž dodávateľov o zákazky, ktoré sú financované z verejných zdrojov, t.j. prvotný je záujem na efektívnej konkurencii s tým, že záujem na účelnom vynakladaní verejných prostriedkov pristupuje až následne - tento cieľ má byť dosiahnutý práve prostredníctvom zabezpečenia nediskriminačného a transparentného zaobchádzania so všetkými dodávateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi.
Ak mal obstarávateľ v tomto prípade za to, že uchádzač predložil
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.