Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií (2.)

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Oblasť informačných technológií je stále dôležitejšou oblasťou, v ktorej sa verejné zákazky využívajú na nákup tovarov a služieb, na ktorú sa rovnako vzťahujú pravidlá verejného obstarávania stanovené v právnych predpisoch Európskej únie. Ich praktické napĺňanie v praxi ilustrujú prípady, o ktorých rozhodoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ďalej len "ÚOHS").
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1. Druhy a režimy verejných zákaziek
Konsolidácia a migrácia licenčného zabezpečenia systému KEIS (rozhodnutie ÚVO č. 17723-9000/2023 z 26. februára 2024)
V prvostupňovom konaní ÚVO zistil porušenie § 182 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") uzavretím zmluvy na predmet zákazky Konsolidácia a migrácia licenčného zabezpečenia systému KEIS postupom priameho rokovacieho konania, pričom účastník konania nepreukázal splnenie podmienok pre oprávnené použitie postupu priameho rokovacieho konania pre časť predmetu zákazky - konzultačné služby a cloudové služby. Účastník konania požiadal pri začatí správneho konania ÚVO o jeho zastavenie, pretože v čase začatia správneho konania bolo vydané rozhodnutie z konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktoré bolo podkladom pre posúdenie dôvodnosti vedenia správneho konania, ktorému ÚVO nevyhovel.
Podľa ÚVO účastník konania použil neoprávnene nesúťažný postup priameho rokovacieho konania, a teda použil postup, ktorý je z hľadiska súťaže najviac obmedzujúci.
V správnom konaní účastník namietol aj tú skutočnosť, že začal konanie ešte pred začiatkom plynutia 1-ročnej subjektívnej prekluzívnej lehoty, pričom o porušení zákona o verejnom obstarávaní sa nemohol dozvedieť skôr ako z rozhodnutia Rady ÚVO o preskúmaní. Účastník konania poukázal na plynutie subjektívnej lehoty vždy v rámci plynutia lehoty objektívnej.
ÚVO má za to, že v prípade predmetného konania sa má aplikovať 1-ročná subjektívna prekluzívna lehota tak, ako je výslovne stanovená v druhej vete § 182 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj 3-ročná objektívna prekluzívna lehota, podľa ktorej konanie o uložení pokuty môže ÚVO začať najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu zákona došlo. Trojročná objektívna lehota začína plynúť až dňom uzavretia zákazky vzhľadom na znenie § 182 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa obstarávateľ dopustí deliktu, ak si nesplní povinnosť uzavrieť zmluvu, resp. sa jej vyhol. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2011, sp. zn. 6Sžf/51/2010 správny orgán má povinnosť preukazovať zodpovednosť za porušenie zákona bezprostredne od okamihu, keď sa dozvie o skutkových okolnostiach v takom rozsahu, ktorý umožní predbežné právne zhodnotenie, že došlo k porušeniu zákona ako takého. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z. 19. novembra 2015, sp. zn. 5Sžo/30/2014 nemožno zamieňať časový moment začiatku plynutia 1-ročnej subjektívnej lehoty, ktorý je naviazaný k okamihu vzniku dôvodného podozrenia a moment prerokovania protokolu, ktorý je závislý od objektívne zisteného a preukázaného porušenia povinnosti. Vo vzťahu plynutia subjektívnej lehoty k protokolu o výsledku kontroly sa vyjadril rovnaký súd aj v rozsudku z 29. januára 2020, sp. zn. 8Asan/17/2019, keď rozhodol, že subjektívna jednoročná prekluzívna lehota na uloženie pokuty začína správnemu orgánu plynúť kvalifikovanou vedomosťou správneho orgánu (najneskôr dňom vypracovania protokolu o výsledku kontroly) o tom, že došlo k porušeniu povinnosti.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.