Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Inštitúcie EÚ využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru aj na stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimálne pravidlá verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť základné zásady transparentnosti, rovnaké zaobchádzanie, verejné výberové konanie a primerané procesné riadenie. Vytvára sa tým konkurencieschopný, otvorený a dobre regulovaný trh verejného obstarávania na podporu rastu pracovných miest a investícií v EÚ.
Vzhľadom na to, že veľká časť podmienok verejného obstarávania je v rámci EÚ zhodná a na druhej strane slovenská rozhodovacia prax v tejto oblasti je veľmi ojedinelá, zastávame názor, že oboznámenie sa aj s českou rozhodovacou praxou v tejto oblasti je veľmi užitočné a prínosné.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri stavbe miestnej komunikácie a chodníka
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") v správnom konaní uzavrel, že obstarávateľ porušil uvedené princípy tým, že dôsledne nevyhodnotil splnenie podmienok účasti u úspešného uchádzača, čím vniesol pochybnosti do procesu ich vyhodnocovania, v dôsledku čoho mohol byť daný uchádzač obstarávateľom neoprávnene vyhodnotený ako úspešný uchádzač v predmetnom postupe zadávania zákazky, pričom uvedené porušenie zákona č. 345/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk nemal k dispozícii čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, a vo verejnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov (ďalej len "čestné vyhlásenie") a zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác s najmenej tromi referenciami so zmluvnou cenou s minimálnym objemom 100 000 eur bez DPH na jednu stavbu na posledných päť rokov (ďalej len "zoznam stavebných prác").
 
Obstarávateľ uviedol, že spis pred odovzdaním Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne (ďalej len "ORPZ") bol kompletný a obsahoval aj čestné vyhlásenie a zoznam prác. Podľa vyjadrenia ORPZ bola spisová dokumentácia postúpená ÚVO kompletná bez zasahovania do jej obsahu. Taktiež uviedol, že predmetné doklady boli overované aj vo verejných registroch.
ÚVO po preverení zistil, že úspešný uchádzač nepredložil vo svojej ponuke ani čestné vyhlásenie, ani zoznam stavebných prác. Referencia, nachádzajúca sa v príslušnom registri je až z obdobia po vyhlásení súťaže, preto ju nemožno brať do úvahy. Skonštatoval, že obstarávateľ plnenie podmienok účasti úspešného uchádzača vyhodnocoval v rozpore
s princípom rovnakého zaobchádzania
podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pretože ho neoprávnene zvýhodnil tým, že ho identifikoval ako úspešného uchádzača v predmetnom postupe bez toho, aby skúmal a mal za preukázané, že splnil požadované podmienky účasti v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, ktorí predložili ponuky v predmetnom zadávaní zákazky a preukázateľne spĺňali všetky účastníkom konania požadované podmienky účasti. Zároveň mu bola poskytnutá neoprávnená výhoda v porovnaní s inými uchádzačmi, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Porušenia pri vysvetľovaní nedostatkov pri vysvetľovaní mimoriadne nízkej ponuky
Verejný obstarávateľ formuloval žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky tak, že požaduje "vysvetlenie použitých technológií a technologických postupov výstavby", pričom následne pristúpil k vylúčeniu uchádzača z dôvodu nesúladu jeho odpovede s predmetnou požiadavkou. Vzhľadom na znenie požiadavky obstarávateľa je však v takom prípade prakticky každé podrobné vysvetlenie uchádzača zamerané na technologický postup stavebných prác potrebné považovať za súladné s takto vágne formulovanou požiadavkou.
Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača z dôvodu, že uchádzač vo svojej ponuke určitú dobu výstavby, ktorá bola obstarávateľom vyhodnotená ako mimoriadne krátka, pričom neuviedol, akú dobu výstavby považuje za primeranú. Obstarávateľ v tejto súvislosti požiadal uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky, pričom samotná požiadavka bola formulovaná veľmi všeobecne a stručne. Uchádzač následne poskytol obstarávateľovi vysvetlenie danej lehoty výstavby, avšak toto vysvetlenie bolo obstarávateľom vyhodnotené ako nedostatočné, čoho dôsledkom bolo vylúčenie uchádzača. ÚVO v tejto súvislosti konštatoval, že nie je s princípmi obstarávateľa súladný taký jeho postup, keď konkrétne neuvedie, ktoré podrobnosti požaduje vysvetliť, pretože následne to uchádzač nemôže vedieť, čo sa od neho požaduje (čo vlastne má vysvetliť). Obstarávateľ má povinnosť sa konkrétne pýtať a následne vyhodnocovať konkrétne odpovede, pretože odôvodnenie ponuky uchádzača je relevantné len vtedy, ak sú mu známe konkrétne námietky proti jeho ponuke.
Obstarávateľ nedostatočne zdôvodnil, z akých dôvodov považuje ponuku uchádzača za mimoriadne nízku. Okrem toho požiadavky obstarávateľa v žiadosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.