Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Nerozporovanie podmienok súťaže v prípravnej trhovej konzultácii a následné podanie námietky zo strany záujemcu po spustení "ostrej" súťaže

Rubrika: Články Vydanie: 1/2020

Inštitút prípravných trhových konzultácií (ďalej aj "PTK") začína byť čoraz viac používaným inštitútom v slovenskej praxi verejného obstarávania. Širšie použitie tohto inštitútu však začína so sebou prinášať aj viaceré otázky, ktoré so sebou prináša aplikačná prax. Týmto pokračujeme v miniseriály o

Online časopis

(Ne)dovolené rozdelenie zákaziek

Rubrika: Články Vydanie: 1/2020

Mohli byť niektoré zákazky vyhlásené samostatne alebo mali byť vyhlásené spoločne v rámci jedného postupu verejného obstarávania? To je jedna z mnohých základných otázok, ktoré si kladú verejní obstarávatelia, ktorí sa chcú vyhnúť zisteniam k nedovolenému rozdeleniu zákaziek, čo môže viesť k zrušeni

Online časopis

Podmienky účasti pri nadlimitnej zákazke požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

Krajský súd v B. (ďalej aj "prvostupňový súd" alebo "krajský súd") rozsudkom zo 4. decembra 2014, sp. zn. 1 S 138/2014-225, podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občiansky súdny poriadok" alebo "OSP") zrušil napadnuté rozh

Online časopis

K povinnému právnemu zastúpeniu pred kasačným súdom

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

Formuláciu obsiahnutú v splnomocnení, podľa ktorej splnomocniteľ udeľuje advokátovi splnomocnenie aj "v rozsahu práv a povinností podľa Občianskeho súdneho poriadku", nemožno vykladať tak, že zahŕňa vôľu splnomocniteľa udeliť advokátovi splnomocnenie na spísanie a na podanie kasačnej sťažnosti, najm

Online časopis

Lehota na podanie žiadosti o nápravu alebo keď pracovný deň trvá do 23:59 hod.

Rubrika: Články Vydanie: 1/2020

Zákonodarca od 1. januára 2019 zmenil spôsob ustanovenia prekluzívnej lehoty na podanie žiadosti o nápravu. Keďže autor tohto príspevku sa stretáva v praxi s rôznymi metódami výpočtu nového spôsobu počítania posledného dňa pre podania žiadosti o nápravu, práve táto skutočnosť bola popudom k napísani

Online časopis

Vyžadovanie bezpečnostnej previerky nielen od uchádzača, ale aj od jeho subdodávateľov

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

Aj diskusia ohľadom ostatnej neprijatej novely o verejnom obstarávaní dokazuje, že v prostredí slovenského verejného obstarávania sa začína do popredia dostávať otázka civilných zákaziek vykazujúcich čiastočne prvky obranných zákaziek. Ide o prípady, keď síce zákazka nepodlieha režimu tzv. obranných

Online časopis

Lehota na podanie žaloby na správny súd

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

Lehota na podanie žaloby na správny súd podľa § 181 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny súdny poriadok" alebo "SSP") je lehotou prekluzívnou a jej zmeškanie nemožno odpustiť. Podaním žaloby na správny súd lehota plynie ďalej, pretože

Online časopis

Nenápadná, ale dôležitá zmena v registri partnerov verejného sektora

Rubrika: Aktuality Vydanie: 1/2020

Register partnerov verejného sektora (ďalej aj "RPVS" alebo "register") je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora, čiže o reálnych vlastníkoch spoločnosti.

Online časopis

K zadávaniu in-house zákaziek

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

Situácia, o akú ide vo veci samej, v ktorej verejný obstarávateľ zadal verejnú zákazku právnickej osobe, nad ktorou vykonáva kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad svojimi organizačnými zložkami, v rámci konania, ktoré sa začalo v čase, kedy ešte bola platná smernica Európskeho parlamentu a Rad

Online časopis

Uplatňovanie princípu proporcionality pri vylúčení uchádzača

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 1/2020

V § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zákonodarca upravil podmienky využívania subdodávateľov. Podľa § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej do

Online časopis

Obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní použitím výnimky pre nájom a nadobúdanie existujúcich nehnuteľností

Rubrika: Články Vydanie: 6/2019

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď verejní obstarávatelia z rôznych dôvodov uzatvárajú zmluvy označené ako nájomné zmluvy, či už v právom postavení prenajímateľa verejného majetku, alebo nájomcu súkromného majetku, a to bez použitia postupov verejného obstarávania, no v skutočnosti zadávajú

Online časopis

Novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca októbra 2019

Rubrika: Články Vydanie: 6/2019

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014-2020 je primárnym metodickým dokumentom, ktorý upravuje pravidlá a kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania. Spolu so Systémom riadenia EŠIF sú nemenej dôležité

Online časopis

Námietky proti inému úkonu verejného obstarávateľa

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 6/2019

Ohliadka miesta realizácie zákazky, uskutočnená za prítomnosti navrhovateľa, je úkonom verejného obstarávateľa v zmysle § 138 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") [v súčasnosti § 170 ods. 3 pí

Online časopis

Konflikt verejnej zákazky a in-house zákazky

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 6/2019

Pojem "in-house zákazka" nie je pojmom legálnym, ale vyplynul z judikatúry Súdneho dvora EÚ [napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. mája 2014 vo veci C-15/13, Datenlotsen Informationssysteme, bod 8, v ktorom Súdny dvor EÚ používa názov "Uzavretie verejnej zmluvy bez použitia postupov ustanovených smer

Online časopis

K pojmu "významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky"

Vydanie: 6/2019

Článok 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 24/14/EÚ") sa má vykladať v tom zmysle, že využitie subdodávateľa pre časť prác zo strany hospodárskeho subjektu v rámci predchádz

Online časopis

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. decembra 2019 ako ďalšia bariéra účasti zahraničných uchádzačov v slovenských súťažiach

Rubrika: Články Vydanie: 6/2019

Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že vítame akékoľvek opatrenia, ktorými sa znižuje administratívna záťaž (nielen) v procesoch verejného obstarávania. V tomto príspevku si však dovoľujeme pozrieť sa na opa­trenia na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. decembra 2019 očami zahra

Online časopis

Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy vs. zákon o verejnom obstarávaní

Rubrika: Z rozhodovacej činnosti Vydanie: 6/2019

Lehota podľa § 146a ods. 3 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom v rozhodujúcom období (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") je lehotou stanovenou k uplatneniu práva, ktoré sa opiera o hmotnoprávne ustanovenia. Podanie vyjadrenia nepredstavuje uplatne

Online časopis

Neprípustnosť kasačnej sťažnosti proti uzneseniu o priznaní odkladného účinku správnej žaloby

Rubrika: Články Vydanie: 6/2019

Kasačná sťažnosť žalovaného orgánu verejnej správy proti uzneseniu, ktorým správny súd rozhodol o priznaní odkladného účinku správnej žaloby, nie je prípustná. Kasačný súd takúto kasačnú sťažnosť odmietne podľa § 439 ods. 2 písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších p

Online časopis

Vylúčenie/nepripustenie záujemcu v procese prípravnej trhovej konzultácie

Rubrika: Články Vydanie: 6/2019

Inštitút prípravných trhových konzultácií (ďalej aj " PTK") začína byť čoraz viac používaným inštitútom v slovenskej praxi verejného obstarávania. Širšie použitie tohto inštitútu však začína so sebou prinášať aj viaceré otázky, ktoré so sebou aplikačná prax prináša. Na základe uvedeného si dovoľujem

Online časopis

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie

Rubrika: Články Vydanie: 5/2019

Pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj "fondy EÚ") je mimoriadne dôležité dodržať princípy hospodárnosti, čo je nevyhnutná požiadavka na klasifikovanie výdavkov ako oprávnených. Je potrebné si uvedomiť, že finančné zdroje Európskej únie vynakladané na projekty, ktoré prejdú o