Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2024

Európska inovačná rada spúšťa program strategického obstarávania inovácií "SPIN4EIC"

Kategória: Aktuality

Európska inovačná rada (EIC) ohlásila spustenie nového programu strategického obstarávania inovácií SPIN4EIC. Tento program bol oficiálne zahájený dňa 22. februára 2024 a je zameraný na podporu inovácií v rámci Európy prostredníctvom verejného obs...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 7. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu v zjednodušenej forme vo formáte týždenného prehľadu výstupov úradu prináša v skrátenej podobe rozhodnutie úradu o uložení pokuty účastníkovi konania, ktorý porušil zákon o verejnom obstarávaní a rozhodnutia úradu, ktorými ...

Dobrovoľnosť využívania odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu týkajúcu sa odborných garantov na verejné obstarávanie.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 6. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša dve rozhodnutia o uložení pokuty účastníkom konania, jedno rozhodnutie úradu, ktorým úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného a jedno rozhodnutie úradu, ktorým námietky navrhovateľa zamietol.

Udržateľná fotovoltika - informácie pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa revidovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, je požadované zavádzanie vhodných zariadení na využívanie...

Výročná správa o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia vypracovala a publikovala Výročnú správu o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti na rok 2024.

Podmienky použitia rokovacieho konania so zverejnením v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 17119-9000/2023 zo dňa 12. 02. 2024 vo veci zákazky na predmet „Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb“, ktorá bola vyhlásená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ ...

Splnenie požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 16097-9000/2023 zo dňa 08. 02. 2024 vo veci zákazky na predmet „Verejné športoviská a detské ihriská“. Predmetom posúdenia bolo vyhodnotenie splnenia požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov vydanýc...

Pracovná skupina pre ťažké elektrické vozidlá

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Big Buyers je iniciatíva Európskej komisie na podporu spolupráce medzi veľkými verejnými obstarávateľmi pri implementácii strategického udržateľného nakupovania. Cieľom je agregovať dopyt a poháňať trh udržateľných a inovatívnych riešení. Iniciatí...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 5. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 172 zákona o verejnom obstarávaní a prehľad rozhodnutí úradu vydávame v zjednodušenej forme aj tento týždeň. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 4. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad rozhodovacej praxe v rozhodnutiach úradu, ktoré vydal odbor dohľadu, si prečítate na prvých stranách prehľadu výstupov úradu.

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Február 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy: ,,Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, ,,Zákazka s nízkou hodnotou a Referencia v ko...

Platforma komunity verejných nákupcov podporovaná EK

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Platforma verejných nákupcov je iniciatíva podporovaná Európskou komisiou - Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP na zlepšenie spolupráce pri verejnom obstarávaní. Je to priestor pre európskych verejných obstarávat...

Posúdenie bežnej dostupnosti v rozhodnutí predsedu ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 25. 01. 2024 vydal rozhodnutie č. 14038-9000/2023, ktorým korigoval odôvodnenie rozhodnutia úradu č. 12263-6000/2023-OD, 12558-6000/2023-OD zo dňa 08. 09. 2023 (týmto rozhodnutím úrad zamietol námietky navrhovateľov smerujúce pr...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 3. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždennom prehľade výstupov úradu nájdete informácie, ktoré úkony verejného obstarávateľa mali vplyv na verejné obstarávanie a akým spôsobom úrad nariadil odstrániť protiprávny stav.

Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 31. januára 2024 - Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024, ktorá vám bude poskytnutá, je zverejnená TU.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.