Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dobrovoľnosť využívania odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu týkajúcu sa odborných garantov na verejné obstarávanie.

Po publikácii predpisu v Zbierke zákonov a po nadobudnutí účinnosti tejto úpravy sa využívanie odborného garanta na vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní stane dobrovoľné. Fakultatívnosť využívania odborných garantov však dáva právomoc každému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi možnosť ad hoc sa rozhodnúť, že konkrétne verejné obstarávanie bude napríklad z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti realizovať prostredníctvom osoby, ktoré je odborným garantom.  Významná je aj skutočnosť, že sa vypúšťa sankčný mechanizmus a vyvodzovanie deliktuálnej zodpovednosti podľa pôvodnej úpravy voči konkrétnemu garantovi. Vyvodzovanie sankcií v rovine pracovno-právnej, zmluvnej alebo trestnoprávnej nie je dotknuté. 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.