Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Zasadnutie Expertnej skupiny pre opravné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič a riaditeľka odboru opravných prostriedkov Zuzana Krajčovičová sa zúčastnili zasadnutia expertnej skupiny pre opravné prostriedky, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie chorvátskej Štátnej komisie p...

Udržateľná fotovoltika - informácie pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa revidovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, je požadované zavádzanie vhodných zariadení na využívanie...

ÚVO pozýva na školenie Základy verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vás pozýva na školenie určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to najmä začiatočníkov, ktorí sa potrebujú zorientovať v základných pojmoch a pravidlách verejného obstarávania.

Rozhodovacia prax ÚVO potvrdená aj Súdnym dvorom Európskej únie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 7. 12. 2023 vo veci C-441/22 (Obština Razgad) a C-443/22 (Obština Balčik) potvrdil dlhodobú aplikačnú prax úradu týkajúcu sa predovšetkým plánovania a obozretnej prípravy (napríklad vo vzťahu k obvyklým poveternostným...

Osobitná správa EDA: Verejné obstarávanie v EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európsky dvor audítorov posudzoval úroveň hospodárskej súťaže v Európskej únii v období rokov 2011 až 2021.

ZMOS na ďalšom stretnutí odborníkmi na tému obstarávanie cyklotrás

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 11. decembra 2023 - Konalo sa štvrté stretnutie odborníkov na tému obstarávania cyklotrás. Stretnutí sa pravidelne zúčastňuje prostredníctvom odborného experta pre legislatívu Tomáša Tahotného aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Zverejňujeme skúšobné otázky na odborného garanta

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne platná koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní stanovuje, že s účinnosťou od 31. 3. 2024 budú úkony súvisiace s verejným obstarávaním pri podlimitných a nadlimitných zákazkách možné iba prostredníctvom osôb so statusom odborné...

Maratón verejného obstarávania 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 18. apríla 2023 otvoril predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič 3. ročník konferencie „Maratón verejného obstarávania 2023“ organizovanej eduveo.sk. V úvode konferencie predstavil ciele svojho mandátu a zámer rozvíjať obstarávani...

Verejné obstarávanie a Jednotný trh sa stávajú nástrojom na presadzovanie EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednotný trh Európskej únie oslavuje v marci svoje 30. narodeniny. Možno ho označiť za jeden z najväčších a pre Európanov najhmatateľnejších úspechov Európskej únie. Zaručuje totiž voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu v priestore Európskej...

Spúšťame informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie začína informovať hospodárske subjekty o významných obchodných príležitostiach a tendroch v rámci Jednotného trhu Európskej únie. Verejné obstarávanie nie je len zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstaráva...

Aktuálna právna úprava ohrozuje systém obstarávania a podporuje odliv odborných kapacít zo systému

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zvyšovanie excelentnosti verejného obstarávania prostredníctvom vzdelávania verejných obstarávateľov je vhodný spôsob, ako znížiť počet nedostatkov a porušení v rámci procesu zadávania zákazky a zároveň zlepšiť postoj verejnosti k problematike ver...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Marec 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy...

Verejní obstarávatelia získavajú prístup k súdnym rozhodnutiam týkajúcich sa úradu na jednom mieste

Kategória: Aktuality

Posilnenie metodickej a informačnej činnosti úradu prostredníctvom zverejňovaní rozhodnutí súdov Slovenskej republiky prinesie verejným obstarávateľom a obstarávateľom informácie a poznatky z aktuálnej rozhodovacej praxe.     

Ďalšia príručka ÚVO na podporu vybraných sociálnych hľadísk

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, pripravil ďalšiu špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 3.

Aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti nedávne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v nasledujúcich veciach verejného obstarávania:

Špecifiká verejného obstarávania IT služieb - webinár

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom osobitosti procesu obstarávania IT služieb a identifikovať najčastejšie chyby v danom procese. Vďaka webináru si spravíte aj prehľad o nových kompetenciách ÚVO a oprávneniach prijímateľov spojených s novými ...

Priame rokovacie konanie podľa § 115 ods. 3 ZVO

Kategória: Aktuality

Priame rokovacie konanie odôvodnené nemožnosťou plnenia z dôvodov na strane dodávateľa predmetu plnenia podľa § 115 ods. 3 ZVO a povinnosti verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie

Správnosť rozhodnutí ÚVO pri nákupe nájomných bytov už potvrdili aj súdy

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie má záujem, aby sa verejní obstarávatelia nedopúšťali zbytočných pochybení, za ktoré im musí byť následne uložená sankcia.

Pravidlá predkladania Jednotného európskeho dokumentu a možnosti použitia tzv. globálneho údaju

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti nedávno vydané rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 14810-9000/2022 zo dňa 09. 01. 2023, ktoré sa venuje pravidlám predkladania formulárov Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len ,,...

Povinné používanie elektronickej platformy

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR upozorňujú, že verejní obstarávatelia sú od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elekt...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.