Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti rozsudok Súdneho dvora EÚ (SD EÚ) v spojených veciach C-441/22 a C-443/22 (obec Razgrad a obec Balčik, Bulharsko) zo 7. 12. 2023.

SD EÚ sa zaoberal výkladom článku smernice 2014/24/EÚ, podľa ktorého zmluvy a rámcové dohody možno upraviť bez nového postupu obstarávania, ak potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať. SD EÚ konštatoval, že „obozretná príprava, ktorú musel verejný obstarávateľ preukázať na to, aby sa mohol dovolávať tohto ustanovenia, si okrem iného vyžaduje, aby tento verejný obstarávateľ pri príprave dotknutej verejnej zákazky zohľadnil riziká prekročenia lehoty na splnenie tejto zákazky spôsobené predvídateľnými dôvodmi prerušenia, akými sú obvyklé poveternostné podmienky, ako aj vopred zverejnené regulačné zákazy vykonania prác, ktoré sú uplatniteľné počas obdobia patriaceho do obdobia plnenia uvedenej zákazky, keďže takéto obvyklé poveternostné podmienky a regulačné zákazy – pokiaľ neboli upravené v dokumentoch upravujúcich postup zadávania verejnej zákazky – nemôžu odôvodniť vykonanie prác po prekročení lehoty stanovenej v týchto dokumentoch a v pôvodnej zmluve o zadaní verejnej zákazky“. SD EÚ tiež konštatoval, že na účely kvalifikácie podstatnej zmeny zmluvy „sa nevyžaduje, aby zmluvné strany podpísali písomnú dohodu, ktorej predmetom je táto úprava, keďže spoločnú vôľu pristúpiť k predmetnej úprave možno okrem iného vyvodiť aj z iných písomných podkladov pochádzajúcich od týchto zmluvných strán“.

V prípade obce Razgrad bola lehota výstavby na základe uzavretej zmluvy 235 dní, najneskôr do 30. 11. 2019. Zmluvné strany uzatvorili dodatok, ktorým sa pôvodný dátum ukončenia prác nahradil dátumom 30. 01. 2020 z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré viedli k potrebe prispôsobiť investičný projekt, pričom stavba bola dokončená dňa 24. 02. 2020. Po odpočítaní obdobia riadneho prerušenia stavebných prác od dĺžky obdobia skutočného plnenia v trvaní 525 dní, bola stanovená lehota plnenia v trvaní 264 dní. V súvislosti s obdobím omeškania od 30. 01. 2020 do 24. 02. 2020 si verejný obstarávateľ neuplatnil pokutu za omeškanie. V prípade obce Balčik bola v uzavretej zmluve stanovená lehota na splnenie zákazky 45 kalendárnych dní. Počas plnenia zmluvy boli prijaté akty, ktorými bola prerušená lehota na plnenie z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok a zákazu vykonávať stavebné a montážne práce v národných prímorských letoviskách počas turistickej sezóny od 15. mája do 1. októbra. Skutočná doba plnenia zmluvy bola preto predĺžená na 250 dní. Verejný obstarávateľ nežiadal náhradu škody za nesplnenie zmluvy v stanovenej lehote.

Uvedené SD EÚ považoval za podstatnú zmenu zmluvy. Podľa SD EÚ mohlo byť predložených viac ponúk, ak by verejný obstarávateľ hneď na začiatku počas zadávania zákazky stanovil dlhšiu lehotu na plnenie, pričom takéto predĺženie lehoty plnenia zmenilo ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý nebol stanovený v pôvodnej zmluve.

Obvyklé poveternostné podmienky a zverejnené regulačné zákazy vykonania prác SD EÚ nepovažoval za okolnosti, ktoré obozretný verejný obstarávateľ nemohol rozumne predvídať v čase prípravy zákazky, a preto neodôvodňovali predĺženie lehoty na vykonanie prác, ktorá bola jasne stanovená v postupe zadávania zákazky, a ktorá bola v pôvodnej zmluve dohodnutá s úspešným uchádzačom. Nepredvídateľné okolnosti podľa SD EÚ sú „vonkajšie okolnosti, ktoré verejný obstarávateľnemohol predvídaťnapriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky konkrétneho projektu, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predpokladanou hodnotou“.

Podľa SD EÚ verejný obstarávateľ tým, že už v pôvodných súťažných podkladoch a v pôvodnej zmluve výslovne upraví možnosť zmeniť podmienky plnenia zmluvy počas jej trvania, a tiež stanoví spôsoby zmeny, zaručí, aby všetky hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť verejného obstarávania, o tom mali vedomosť už od začiatku a mali tak v čase vypracovania ponuky rovnoprávne postavenie.

Uvedený rozsudok SD EÚ je zverejnený na webovom sídle SD EÚ.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie