Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rozhodovacia prax ÚVO potvrdená aj Súdnym dvorom Európskej únie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 7. 12. 2023 vo veci C-441/22 (Obština Razgad) a C-443/22 (Obština Balčik) potvrdil dlhodobú aplikačnú prax úradu týkajúcu sa predovšetkým plánovania a obozretnej prípravy (napríklad vo vzťahu k obvyklým poveternostným podmienkam) zo strany verejného obstarávateľa.

Konkrétne Súdny dvor rozhodol, že:

1. Článok 72 ods. 1 písm. c) bod i) smernice 2014/24, zmenenej delegovaným nariadením 2017/2365,

sa má vykladať v tom zmysle, že:

obozretná príprava, ktorú musel verejný obstarávateľ preukázať na to, aby sa mohol dovolávať tohto ustanovenia, si okrem iného vyžaduje, aby tento verejný obstarávateľ pri príprave dotknutej verejnej zákazky zohľadnil riziká prekročenia lehoty na splnenie tejto zákazky spôsobené predvídateľnými dôvodmi prerušenia, akými sú obvyklé poveternostné podmienky, ako aj vopred zverejnené regulačné zákazy vykonania prác, ktoré sú uplatniteľné počas obdobia patriaceho do obdobia plnenia uvedenej zákazky, keďže takéto obvyklé poveternostné podmienky a regulačné zákazy – pokiaľ neboli upravené v dokumentoch upravujúcich postup zadávania verejnej zákazky – nemôžu odôvodniť vykonanie prác po prekročení lehoty stanovenej v týchto dokumentoch a v pôvodnej zmluve o zadaní verejnej zákazky.

2. Článok 72 ods. 1 písm. e) a článok 72 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, zmenenej delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017,

sa má vykladať v tom zmysle, že:

na účely kvalifikácie úpravy zmluvy o verejnej zákazke ako „podstatnej“ v zmysle tohto ustanovenia sa nevyžaduje, aby zmluvné strany podpísali písomnú dohodu, ktorej predmetom je táto úprava, keďže spoločnú vôľu pristúpiť k predmetnej úprave možno okrem iného vyvodiť aj z iných písomných podkladov pochádzajúcich od týchto zmluvných strán.

Celý rozsudok nájdete na: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280432&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4155020

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.