Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posúdenie bežnej dostupnosti v rozhodnutí predsedu ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 25. 01. 2024 vydal rozhodnutie č. 14038-9000/2023, ktorým korigoval odôvodnenie rozhodnutia úradu č. 12263-6000/2023-OD, 12558-6000/2023-OD zo dňa 08. 09. 2023 (týmto rozhodnutím úrad zamietol námietky navrhovateľov smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť v užšej súťaži zadávanej postupom dynamického nákupného systému na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „DNS – Pripojenia koncových uzlov siete GOVNET“) v súvislosti s posúdením bežnej dostupnosti predmetu zákazky.

Meritum konania z pohľadu preskúmania zákonnosti rozhodnutia úradu spočívalo v posúdení argumentácie úradu, v zmysle ktorej úrad v štádiu zriaďovania dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) nemôže preskúmavať, či v predmetnom prípade kontrolovaným vymedzený predmet zákazky možno kvalifikovať ako bežne dostupný, nakoľko podľa úradu uvedené bude možné posúdiť až v čase zadávania konkrétnych zákaziek zadávaných prostredníctvom DNS.

Podľa predsedu úradu úrad nesprávne vyhodnotil tú skutočnosť, že kontrolovaný v rámci opisu predmetu zákazky uviedol  minimálne požadované parametre, v dôsledku čoho kontrolovaný jasným a určitým spôsobom vymedzil predmet zákazky.

Minimálne požadované parametre opisu predmetu zákazky, ktoré stanovil kontrolovaný v rámci Informatívneho opisu predmetu zákazky, limitujú kontrolovaného pri zadávaní zákaziek v rámci DNS, a to z pohľadu toho, že od týchto minimálnych požiadaviek kontrolovaný nemôže upustiť, nakoľko sú striktne stanovené, záväzné, a preto je nimi kontrolovaný viazaný.

Nakoľko úrad mal dostatočný podklad na to, aby posúdil, či predmetom zadávania zákaziek v rámci zriaďovaného DNS majú byť bežne dostupné služby, nemal v predmetnom prípade rezignovať na preskúmanie namietaných skutočností ohľadom posúdenia bežnej dostupnosti kontrolovaným vymedzeného opisu predmetu zákazky. Bolo zákonnou povinnosťou úradu sa riadne vysporiadať s bežnou dostupnosťou služieb, ktoré budú predmetom zadávania zákaziek v rámci zriaďovaného DNS.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.