Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Splnenie požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 16097-9000/2023 zo dňa 08. 02. 2024 vo veci zákazky na predmet „Verejné športoviská a detské ihriská“. Predmetom posúdenia bolo vyhodnotenie splnenia požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov vydaných nezávislou inštitúciou od výrobcu odkazujúcich na testovanie pre príslušnú normu.

Uchádzač v ponuke argumentoval tým, že ním predložené vyhlásenia výrobcov sú z pohľadu platnej legislatívy postačujúce, a teda danú požiadavku si vyložil tak, že požadovaný bezpečnostný certifikát nie je potrebné predložiť, pretože platná legislatíva to nevyžaduje. Takto si uchádzač sám modifikoval jednoznačne stanovenú požiadavku, a teda nepredložil ponuku v súlade s požiadavkami stanovenými v súťažných podkladoch (pričom proti danej požiadavke neuplatnil revízne postupy v príslušnej fáze verejného obstarávania). S takýmto postupom uchádzača sa nebolo možné stotožniť, keďže uchádzač bol povinný dokladmi predloženými v ponuke preukázať splnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, ako boli stanovené v súťažných podkladoch, a nie predkladať doklady, ktoré sú postačujúce z pohľadu platnej legislatívy.

V ponuke uchádzača tak absentovali reálne dôkazy, že ponúkané výrobky spĺňajú požiadavky príslušnej normy, pričom vlastné vyhlásenie výrobcu, že výrobok je v súlade s požiadavkami normy, nie je takýmto dôkazom. Vlastné vyhlásenie výrobcu, ktoré nie je preukázané dôkazmi (napr. protokolom o skúške), nie je možné stotožniť s verifikáciou nezávislej inštitúcie od výrobcu v podobe certifikátu vydaného podľa príslušnej STN normy, pretože nejde o materiálne porovnateľné informácie. Uchádzačom predložené vyhlásenia výrobcov (ani v spojení s produktovými listami) nepreukazovali, že ponúkané výrobky spĺňajú požiadavky príslušnej normy, keďže z týchto dokladov nevyplývalo, že pri ponúkaných výrobkoch boli požiadavky normy reálne overené skúšaním tak, ako to požaduje príslušná norma. Uchádzač teda nepreukázal splnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, ako boli stanovené v súťažných podkladoch, a preto bol daný zákonný dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Akceptovaním ponuky uchádzača, ktorá neobsahuje bezpečnostné certifikáty požadované v súťažných podkladoch, a ktorá neobsahuje ani iné dôkazy, ktorými by uchádzač preukázal splnenie požiadaviek príslušnej normy, by bol porušený princíp rovnakého zaobchádzania.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.