Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 31. januára 2024 - Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024, ktorá vám bude poskytnutá, je zverejnená TU.

Dotácia bude poskytnutá jednorazovo a vo výške limitu stanoveného rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2024.

Dotáciu je možné čerpať do 31. decembra 2024 v kategórii bežné výdavky v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), poistné a príspevky do poisťovní (620), tovary a služby (630) a bežné transfery (640).

Zúčtovanie prijatej dotácie je príjemca povinný predložiť v termíne do 12. februára 2025. Nepoužitú dotáciu alebo jej časť je príjemca povinný odviesť na depozitný účet v termíne do 14. februára 2025.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.