Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podmienky použitia rokovacieho konania so zverejnením v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 17119-9000/2023 zo dňa 12. 02. 2024 vo veci zákazky na predmet „Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb“, ktorá bola vyhlásená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ v danom prípade použil rokovacie konanie so zverejnením.

Predmetným rozhodnutím predseda úradu zmenil rozhodnutie úradu č. 8934-6000/2022-OD/8 zo dňa 28. 11. 2023, ktorým úrad nariadil zrušiť rokovacie konanie so zverejnením z dôvodu, že verejný obstarávateľ podľa názoru úradu nepreukázal splnenie podmienky pre jeho použitie (§ 70 zákona o verejnom obstarávaní).

V konaní o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu podľa § 177 zákona o verejnom obstarávaní sa predseda úradu venoval posúdeniu splnenia podmienky pre použitie rokovacieho konania so zverejnením, pričom zmenil preskúmavané rozhodnutie úradu.

Predseda úradu vo svojom rozhodnutí akcentoval, že pri posudzovaní podmienok pre použitie rokovacieho konania so zverejnením nie je dôvodné aplikovať identický interpretačný prístup ako v prípade posudzovania podmienok pre použitie nesúťažných foriem kontraktácie, ako je priame rokovacie konanie alebo uplatnenie výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní.

Okrem iného predseda úradu poukázal na to, že smernica 2014/24/EÚ v recitáli 50 v súvislosti s priamym rokovacím konaním uvádza, že by sa vzhľadom na škodlivý vplyv na hospodársku súťaž malo používať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Na druhej strane, v recitáli 42 smernica v súvislosti s rokovacím konaním so zverejnením a súťažným dialógom uvádza, že je veľmi potrebné, aby verejní obstarávatelia mali dodatočnú flexibilitu pri výbere postupu obstarávania, ktorý umožňuje rokovania.

Podľa predsedu úradu rokovacie konanie so zverejnením predstavuje postup zadávania zákazky, ktorý je z pohľadu jeho otvorenosti pre relevantný trh na rovnakej úrovni ako verejná súťaž alebo užšia súťaž a nedochádza pri ňom k obmedzeniu hospodárskej súťaže, ako tomu je v priamom rokovacom konaní alebo pri aplikácii výnimky z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní.

Predseda úradu po posúdení skutkového stavu v danom prípade dospel k záveru, že kontrolovaný dostatočne odôvodnil a preukázal splnenie podmienky pre použitie rokovacieho konania so zverejnením podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Z edukačno-preventívnych dôvodov predseda úradu v predmetnom rozhodnutí taktiež sumarizuje zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré však v danom prípade nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.