Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Počet článkov autora: 24


Správne trestanie na úseku verejného obstarávania

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona. Neprimeraný formalizmus pri posudzova...

Zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania

Zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v ich zmysle musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasné a vopred definované a vyžadujú, aby boli zverejnené tak, ab...

K pojmu verejnoprávna inštitúcia

Subjekt poverený úlohami verejnej povahy, ktoré sú taxatívne definované vnútroštátnym právom, možno považovať za subjekt, ktorý bol zriadený na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter v z...

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal v termíne od 1. augusta 2020 do 27. októbra 2020 nasledujúce rozhodnutia.

Pokuta uložená úspešnému uchádzačovi o zákazku

Vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci prieskumného konania začatého dohľadovým orgánom z úradnej povinnosti umožňuje pričítať porušenie a uložiť pokutu nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj úspešnému uchádzačovi o zákazku v prípade, ak pri ...

Preklúzia práva na začatie konania z úradnej povinnosti

Odôvodnenia 25 a 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek ...

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal v prvom polroku 2020 nasledujúce rozhodnutia.

Zvýhodnenie zadávania verejných zákaziek na úkor in-house zmlúv

Článok 12 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podmieňuje uzavretie internej operácie, nazývanej tiež "zmluva in-house", nemožnosťou zadať verejnú zákazku a v každom prípade tým, že...

Nezákonné rozdelenie predmetu zákazky

O rozdelenie zákazky podľa ustanovenia § 6 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 343/2015 Z. z.“) ide v prípade, že verejný obstarávateľ a...

K zadávaniu in-house zákaziek

Situácia, o akú ide vo veci samej, v ktorej verejný obstarávateľ zadal verejnú zákazku právnickej osobe, nad ktorou vykonáva kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad svojimi organizačnými zložkami, v rámci konania, ktoré sa začalo v čase, kedy ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.