Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Európska únia


Programy riadené priamo Európskou úniou - Horizon Europe

Najznámejšie a najviac diskutované v spoločnosti sú operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú implementované jednotlivými členskými štátmi alebo regiónmi. Sú však aj iné možnosti podpory z EÚ, a to p...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania - september až november 2020

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce Návrhy generálnych advokátov k problematike verejného obstarávania.

Pokuta uložená úspešnému uchádzačovi o zákazku

Vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci prieskumného konania začatého dohľadovým orgánom z úradnej povinnosti umožňuje pričítať porušenie a uložiť pokutu nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj úspešnému uchádzačovi o zákazku v prípade, ak pri ...

Aktuálne novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca apríla 2020

Metodické pravidlá pre oblasť eurofondového verejného obstarávania v programovom období 2014 – 2020 sa na centrálnej úrovni aktualizujú ku koncu apríla a ku koncu októbra. Do 30 pracovných dní od ich účinnosti sú riadiace orgány zodpovedné za oper...

Ukončenie realizácie projektu

Rovnako ako začatie projektu je aj  ukončenie realizácie projektu  jednou z fáz projektového cyklu, ktorá je definovaná povinnosťami  prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vo väzbe na stanovené mer...

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie

Pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj "fondy EÚ") je mimoriadne dôležité dodržať princípy hospodárnosti, čo je nevyhnutná požiadavka na klasifikovanie výdavkov ako oprávnených. Je potrebné si uvedomiť, že finančné zdroje E...

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v roku 2018

V rámci tohto príspevku si dovoľujeme priniesť krátky prehľad toho najzaujímavejšieho z judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania v roku 2018. Úlohou Súdneho dvora EÚ je dohliadať na zabezpečenie dodržiavania práva pri výklade ...

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

Európsky parlament 4.októbra 2018 prijal uznesenie č. 2017/2278(INI), v ktorom sa vyjadril k smerovaniu politiky Európskej komisie (ďalej aj "Komisia") v oblasti verejného obstarávania. Za hlavné oblasti, ktoré považuje Európsky parlament za potre...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.