Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Mgr Miriam Slobodníková, PhD.

Počet článkov autora: 12


Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a ...

Aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní prostredníctvom mzdy zamestnancov

Predmetom článku je sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní ako nástroj sociálnej politiky, ktorým štát umožňuje prístup k zamestnaniu ohrozeným skupinám obyvateľstva. Aktuálna právna úprava SR ukladá povinnosť verejným obstarávateľom/obstarávateľ...

Má cirkulárna ekonomika potenciál využitia vo verejnom obstarávaní?

Cirkulárna ekonomika predstavuje súčasť zeleného verejného obstarávania zameranú na využitie už spotrebovaného materiálu, čo môžeme v dnešnej dobe veľmi efektívne využiť a zužitkovaním použitých surovín tak docieliť ochranu životného prostredia, a...

Ďalšia zelená kategória "Čistiace prostriedky a upratovacie služby" vo verejnom obstarávaní

Ďalšia z environmentálnych kategórií, ktorá sa stane povinnou pre všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, nesie názov „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“.

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (2. časť)

V príspevku prinášame druhú časť krátkeho modelu využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu počítače a monitory a kopírovací a grafický papier, ktoré sa v samosprávach musia od 1. 7. 2020 obstarávať na zeleno.

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (1. časť)

Uznesením vlády SR č. 92 z 27. februára 2020 boli vydané metodiky zeleného verejného obstarávania pre produktové skupiny: cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zele...

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej časti (2. časť)

V tomto príspevku rozoberáme druhú časť zoznamu kritérií zeleného verejného obstarávania pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby. Podrobne vám predstavíme kritériá výberu, doložku o plnení zmluvy a náklady počas životného cyklu a pod. Prod...

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi (1. časť)

Európska komisia vydala tento rok 20. produktovú skupinu  environmentálnych charakteristík s názvom Dátové centrá, serverovne a cloudové služby, v ktorej sú obsiahnuté tipy na využitie environmentálnych požiadaviek pre danú skupinu a ich aplikáciu...

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní

Všeobecným predpisom upravujúcim konanie pred správnymi orgánmi je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1968. Od tohto dátumu podľ...

Zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike a v Európskej únii

Zelené verejné obstarávanie (ďalej aj "GPP") je v oznámení Európskej komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie vymedzené ako: "proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým env...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.