Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

EMAS a biodiverzita

Dátum: Rubrika: Články

Vo februári 2023 bolo aktualizované usmernenie EMAS a biodiverzita s názvom „Ako riešiť ochranu biodiverzity prostredníctvom systémov environmentálneho manažérstva“. Usmernenie bolo aktualizované s podporou Európskej komisie. Usmernenie pokrýva širokú škálu tém: od firemných priestorov, nákupu a ťažby surovín a vývoja produktov, dopravu a logistiku, marketing a komunikáciu, ako aj právne rámce súvisiace s biodiverzitou. Aktualizovaný dokument sa zameriava najmä na spoločnosti s certifikáciou EMAS. 

Je tiež dôležité spomenúť, že "Globálnou dohodou o prírode" sa všetky štáty, ktoré podpísali Medzinárodný dohovor o biologickej diverzite, rozhodli v decembri 2022 v Montreale o novej ére smerom k obnove prírody, pričom do roku 2030 tak bude oficiálne chránených najmenej 30% svetovej súše a morskej oblasti. Svetové ekonomické fórum uvádza globálnu krízu biodiversity ako jeden z najväčších ekonomických rizikových faktorov. To znamená, že ochrana a obnova poškodenej prírody musí byť, samozrejme, aj v záujme našej ekonomiky. Doteraz bola v centre pozornosti podnikových environmentálnych opatrení najmä ochrana klímy, ale teraz sa ochrana biodiversity stáva čoraz dôležitejšou oblasťou činnosti. Montrealská dohoda súvisí aj s očakávaním, že spoločnosti začlenia otázku biodiversity do svojich podnikových stratégií, napríklad projektovaním priestorov firmy v blízkosti prírody alebo znížením používania pesticídov. Dôsledky podnikových krokov pre prírodu by sa nemali zvažovať len v mieste sídla podniku, ale v rámci celého dodávateľského reťazca. Certifikácia EMAS je v rámci verejného obstarávania v SR využívaná aj ako zelená podmienka účasti uchádzačov hlavne pri stavebných prácach. Toto usmernenie prispieva k čo najlepšiemu využitiu potenciálu EMAS na zabezpečenie lepšieho riadenia problémov súvisiacich s biodiverzitou.
V úvode usmernenie definuje biodiverzitu nasledovne:
"Biologická diverzita, tiež označovaná ako biodiverzita, zahŕňa rozmanitosť druhov, génov a ekosystémov - skrátka rozmanitosť života na našej planéte. Iba neporušené ekosystémy a bohatá biodiverzita umožní súčasným a budúcim generáciám užívať si vysokú kvalitu života a garantujú "ekosystémové služby" (t.j. prírodné procesy, hospodárstvo, vrátane čistej vody, potravín, obnoviteľných zdrojov, mikroklímy zmierňuje najextrémnejšie dopady zmeny klímy a nedotknutú krajinu)."
Jednou z kľúčových oblastí EMAS III je podávanie správ o vplyve organizácie na biodiverzitu, a preto je systém environmentálneho manažérstva EMAS obzvlášť vhodný na zlepšovanie výkonnosti v oblasti biodiverzity. Môžu sa však použiť aj iné systémy environmentálneho manažérstva (EMS).
Z hľadiska verejného obstarávania je zaujímavá časť usmernenia venujúca sa problematike, prečo by mali firmy zvažovať biodiverzitu. Usmernenie uvádza prehľadnú tabuľku - Priame a nepriame obchodné riziká spojené so stratou biodiverzity a zníženou integritou ekosystému, ktoré uvádzame ďalej:
Prevádzkovériziká

–   Obmedzená dostupnosť surových rastlinných a živočíšnych materiálov vrátane genetických zdrojov

–   Obmedzená dostupnosť výrobných faktorov založených na ekosystéme (napr. čistá voda, úrodná pôda) z rastu cien prírodných zdrojov v dôsledku nedostatku

–   Menej inovácií (kvôli absencii nových produktov a obchodných procesov poháňaných prírodou)

Reputačné riziká –   Poškodenie dobrého mena sektorov alebo jednotlivých spoločností v dôsledku negatívnych vplyvov o biodiverzite
Trhové riziká –   Zmena správania spotrebiteľov a B2B zdrojov (napr. väčšie povedomie o biodiverzite v spotrebiteľských praktikách)
Regulačné riziká

–   Požiadavky na ťažbu a využívanie prírodných zdrojov (napr. kvóty výlovu, emisné limity, zdaňovanie zdrojov, dodávateľské reťazce bez odlesňovania)

–   Požiadavky na prístup a spoločné využívanie genetických zdrojov (napr. implementácia Nagojského protokolu do národnej legislatívy)

–   Požiadavky na zásahy v prírode (napr. kompenzačné platby a opatrenia)

–   Požiadavky na prístup do druhovo bohatých (chránených) oblastí (napr. zákaz ťažby)

Právne riziká/riziká
zodpovednosti
–   Súdne spory kvôli zapojeniu priemyselných odvetví alebo spoločností do straty biodiversity
Riziká finančného trhu

–   Zohľadnenie kritérií biodiverzity finančnými inštitúciami pri ich poskytovaní úverov a investí­ciách činnosti

–   Biodiverzita ako hodnotiace kritéri

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.