Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Počet článkov autora: 19


Možnosti využívania elektronického trhoviska (EKS) - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti využívania elektronického trhoviska (elektronického kontraktačného systému; ďalej len „EKS“) v prípadoch, keď legislatívna úprava v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

Dopĺňanie zoznamu referencií v procese vysvetľovania ponúk - praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti úpravy a doplnenia zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb alebo zoznamu stavebných prác (ďalej aj len spoločne ako „zoznam referencií“) predloženého uchádzačom za účelom preukázan...

Telekomunikačná výnimka v rozhodovacej a aplikačnej praxi

V tomto príspevku sa autori venujú problematike aplikácie tzv. telekomunikačnej výnimky, a to najmä z hľadiska rozhodovacej a aplikačnej ­praxe. Telekomunikačná výnimka je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará...

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo d...

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34...

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (2.)

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávania s cieľom vyhnúť sa neefektívnemu a nehospodárne...

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (1.)

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávania s cieľom vyhnúť sa neefektívnemu a nehospodárne...

Preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia zahraničnými osobami

Súčasťou tzv. veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnej od 31. marca 2022 realizovanej formou zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

Posudzovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky v kontexte rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci antigénových testov

Tento príspevok analyzuje problematiku posudzovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (t. j. vyhodnocovanie ponúk) Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v kontexte rozhodnutia Rady ÚVO (ďalej len „Rada“) vo veci obstarávania anti...

Núdzová kontraktácia pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave v kontexte pravidiel verejného obstarávania

Kontraktácia v oblasti zabezpečovania služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave predstavuje komplikovaný súbor procesov, ktoré musia byť zo strany verejných obstarávateľov (vyšších územných celkov a obcí/miest) realizované v kontexte pravid...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.