Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Revízne postupy v rámci dynamického nákupného systému

Dátum: Rubrika: Články

V tomto príspevku sa autori venujú problematike možnosti uplatňovania revíznych postupov v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“), a to vo vzájomnej komparácii s režimom uplatňovania revíznych postupov v rámci DNS v Českej republike. Autori sa teda v rámci tohto príspevku budú zaoberať komparáciou právnej úpravy revíznych postupov v DNS podľa českého zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZZVZ“) a právnej úpravy zakotvenej v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). 

DNS
DNS možno definovať ako elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. Právna úprava DNS je v rámci ZVO zakotvená v § 58 a nasl. Ide v zásade o systém, na začiatku ktorého verejný obstarávateľ oznámi zriadenie DNS a umožní sa záujemcom prihlásiť (kvalifikovať) do DNS, a to predložením žiadosti o účasť, resp. žiadosti o zaradenie do DNS. Uchádzači zároveň pri predkladaní tejto žiadosti musia preukázať splnenie stanovených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ následne rozhodne o zaradení alebo nezaradení uchádzačov do DNS. Následne počas trvania DNS verejný obstarávateľ zverejňuje tzv. čiastkové zákazky v rámci DNS, pričom ku každej zašle zaradeným uchádzačom výzvu na predkladanie ponúk a vyšpecifikuje si ďalšie požiadavky k tomuto čiastkovému plneniu. Väčšina DNS je zriadených ako otvorených, t.j. kedykoľvek počas ich zriadenia sa záujemcom umožňuje uchádzať o zaradenie do DNS podaním žiadosti o účasť, no existujú aj DNS, do ktorých po uplynutí lehoty na podanie žiadostí o účasť už nie je možné sa zaradiť.
PRÁVNA ÚPRAVA REVÍZNYCH POSTUPOV V DNS V RÁMCI ZVO
Revízne postupy v rámci procesu verejného obstarávania sú vo všeobecnosti upravené v rámci § 163 až § 183 ZVO. Revízne postupy v rámci DNS možno v zásade uplatňovať v štádiu predkladania žiadosti o účasť, teda v čase, kedy sa uchádzači tzv. prihlasujú do DNS a verejnému obstarávateľovi [1] predkladajú žiadosť o účasť alebo žiadosť o zaradenie do DNS. V tomto štádiu použitia DNS má záujemca možnosť verejnému obstarávateľovi odoslať žiadosť o nápravu a následne využiť možnosť podania námietok, v zásade len v dvoch prípadoch. Prvým je využitie revíznych postupov voči podmienkam, ktoré stanovil verejný obstarávateľ pre kvalifikovanie sa do DNS, teda najmä podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Druhým prípadom je štádium zriaďovania DNS, kedy verejný obstarávateľ už vyhodnotil predloženú žiadosť o účasť alebo žiadosť zaradenia do DNS, pričom dospel k záveru, že uchádzač nesplnil podmienky stanovené verejným obstarávateľom, a teda sa rozhodol uchádzača nezaradiť do DNS. V tomto prípade uchádzač priamo napadne úkon verejného obstarávateľa, ktorým uchádzača do DNS nezaradil, a to podaním námietok. Následne vychádzajúc z predpokladu, že prevažná väčšina čiastkových zákaziek v rámci DNS sú zákazky s nízkou hodnotu, je možné prijať záver, že tu možnosť využívania revíznych postupov zo strany uchádzačov v podstate končí, a teda nemajú aktívnu možnosť obrany voči podmienkam stanoveným zo strany verejného obstarávateľa v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk pri čiastkovej zákazke v rámci DNS. V prípade, ak by neišlo prevažne o zákazky s nízkou hodnotou,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.