Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov

Dátum: Rubrika: Články

V tomto príspevku sa autori venujú priamemu rokovaciemu konaniu ako postupu vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "
ZVO"), a to konkrétne použitiu priameho rokovacieho konania z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov. Autori v rámci príspevku osobitne analyzujú rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") číslo spisu: 7282-9000/2023 z 26. októbra 2023 (ďalej len "Rozhodnutie"), ktorým podľa názoru autorov došlo k zásadnému posunu v oblasti vyhodnocovania splnenia podmienok na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov.
PRIAME ROKOVACIE KONANIE - OSOBITNÝ POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PRI NADLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH
Postup priameho rokovacieho konania predstavuje nesúťažný postup obstarania nadlimitných zákaziek na dodanie tovaru, služieb alebo stavebných prác, ktorého aplikácia je viazaná na striktné podmienky (vrátane povinnosti zverejnenia oznámenia o zámere uzatvorenia zmluvy postupom priameho rokovacieho konania vo vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania podľa § 26 ods. 7 ZVO a možnosti uzatvoriť zmluvu na predmet zákazky najskôr jedenástym dňom odo dňa zverejnenia oznámenia o zámere uzatvorenia zmluvy postupom priameho rokovacieho konania vo vestníku Európskej únie), ktoré sú v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie [1] aj ÚVO vykladané reštriktívne, pričom aj jeho použitie je častým predmetom prieskumu zo strany ÚVO. Priame rokovacie konanie je verejný obstarávateľ [2] oprávnený použiť výlučne v prípade, v ktorom nie je objektívne možné (najmä z časových či vecných dôvodov) použiť iný, súťažnejší postup obstarania predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v plnej miere znáša dôkazné bremeno existencie podmienok uplatnenia postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81 ZVO (resp. § 98 ZVO v prípade obstarávateľa), a teda je jeho povinnosťou (ako aj v jeho záujme v prípade kontroly zákonnosti postupu zo strany ÚVO) nespochybniteľným spôsobom preukázať a náležite zdokumentovať opodstatnenosť použitia tohto postupu zadávania zákazky v konkrétnom prípade. [3]
Podľa metodiky zadávania zákaziek ÚVO a konštantnej rozhodovacej praxe ÚVO musia okolnosti odôvodňujúce použitie postupu priameho rokovacieho konania reálne nastať a existovať v čase zadávania zákazky, resp. výberu postupu verejného obstarávania, tieto podmienky musia byť objektívne a bez akéhokoľvek pričinenia (komisívneho či omisívneho) verejného obstarávateľa k vzniku, či k pretrvávaniu týchto okolností (t.j. verejný obstarávateľ sa nemôže sám dostať, resp. spôsobiť vznik okolností, ktoré sú predpokladom použitia postupu priameho rokovacieho konania podľa ZVO).
PRÁVNA ÚPRAVA PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA Z DÔVODU NEEXISTENCIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE Z TECHNICKÝCH DÔVODOV
V rámci tohto príspevku sa ďalej osobitne venujeme možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania zo strany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa z dôvodu neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov, t.j. situácii, keď plnenie predmetu zákazky je dostupné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.