Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo nadlimitná zákazka


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Jednotná príručka pre eurofondové verejné obstarávanie - verzia 2

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, konkrétne jej verzia 1, bola vydaná s účinnosťou od 15. júna 2021 a zaviedla jednotné pravidlá pre zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných ...

Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov zadávané tak verejnými obstarávateľmi, ako aj obstarávateľmi. Nové prahové hodnoty pre nad...

Ex ante posúdenie Úradom pre verejné obstarávanie

Tento príspevok analyzuje inštitút ex ante posúdenia Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý je systematicky zaradený do štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p...

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu

Podľa aktuálne nastavených pravidiel má právo legislatívnej iniciatívy v oblasti verejného obstarávania úrad vicepremiéra pre legislatívu, ktorý sídli na Úrade vlády SR. Úrad pre verejné obstarávanie toto právo stratil, no aj napriek tomu pripravu...

Podmienky účasti pri nadlimitnej zákazke požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Krajský súd v B. (ďalej aj "prvostupňový súd" alebo "krajský súd") rozsudkom zo 4. decembra 2014, sp. zn. 1 S 138/2014-225, podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občians...

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania účinné od 30. apríla 2019

Dňa 30. apríla 2019 bola vydaná verzia 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020, pričom sa zmeny dotkli aj kontroly eurofondových zákaziek verejného obst...

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020. Systém riadenia EŠIF, s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.