Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi na komoditných burzách

Dátum: Rubrika: Články

V podmienkach SR je nákup elektriny a plynu verejnými obstarávateľmi (napr. z dôvodu rušenia verejného obstarávania pre nepredloženie ani jednej akceptovateľnej ponuky) častokrát problematický. Cieľom tohto článku je preto, na príklade Českej republiky, priblížiť najmä verejným obstarávateľom postup pri nákupe elektriny a plynu na komoditných burzách vrátane možnosti využitia českých komoditných búrz k takýmto nákupom.

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ") sa v článku 32 ods. 3 písm. c) ustanovila možnosť použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia pri verejných zákazkách, okrem iného, na dodanie tovaru kótovaného a nakupovaného na komoditnom trhu.
Podľa bodu 50 preambuly smernice 2014/24/EÚ je dôvodom tejto úpravy skutočnosť, že
"postup obstarávania nie je užitočný, ak sa tovar kupuje priamo na komoditnom trhu vrátane obchodných platforiem pre komodity, ako sú burzy poľnohospodárskych výrobkov, surovín a energie, v prípade ktorých je prirodzenou zárukou trhových cien regulovaná mnohostranná obchodná štruktúra, nad ktorou sa vykonáva dohľad".
Napriek tomu, že uvedená úprava bola implementovaná do zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), konkrétne v jeho § 81 písm. f), možnosť takéhoto obstarania tovaru nie je v prípade nákupu energií slovenskými verejnými obstarávateľmi využívaná. Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že na Slovensku v súčasnosti existuje len jedna komoditná burza, na ktorej možno nakupovať energie, a to len elektrinu.
Naopak, v Českej republike rastie záujem verejných obstarávateľov - podliehajúcim pravidlám českého zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (ďalej len "ZZVZ") - o nákup elektriny a plynu na komoditných burzách. Možnosť realizácie takéhoto nákupu energií je totiž v porovnaní s tradičným nadlimitným postupom jednoduchší a rýchlejší.
OBSTARÁVANIE KOMODÍT
NADLIMITNÉ A PODLIMITNÉ VEREJNÉ ZÁKAZKY NA NÁKUP KOMODÍT
V prípade dodávok kótovaných a nakupovaných na komoditných burzách zakotvuje tak ZZVZ [v § 64 písm. c)], ako aj ZVO [v § 81 písm. f)] výslovnú možnosť verejného obstarávateľa postupovať prostredníctvom priameho rokovacieho konania (ďalej len "PRK"), v Českej republike známym pod pojmom jednací řízení bez uveřejnění (ďalej len "JŘBU").
Aj pri tejto jednoduchšej forme verejného obstarávania musí verejný obstarávateľ dodržiavať princípy 3E, t.j. princíp hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, a zabezpečiť hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov, a to aj v prípade verejných zákaziek, ktoré inak nepodliehajú zákonnému režimu verejného obstarávania vrátane zákaziek malého rozsahu.
Z tohto dôvodu musí verejný obstarávateľ pred výberom konkrétnej burzy a začatím nákupu na komoditnej burz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.