Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výkladové oznámenie Európskej komisie k iným ako nadlimitným zákazkám

Dátum: Rubrika: Články

Najbližšie obdobie nás čakajú zásadné zmeny v národnej legislatíve verejného obstarávania. Do medzirezortného pripomienkového konania bol daný návrh nového zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorý mení aj zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), a plánovaná je aj priama novela ZVO, ktorá okrem výkonu dohľadu/kontroly zásadným spôsobom upraví aj pravidlá pre iné ako nadlimitné zákazky. Aktuálne túto oblasť tzv. "národných" postupov reprezentujú podlimitné zákazky (zadávané bežným postupom cez výzvu na predkladanie ponúk zverejnenú vo vestníku verejného obstarávania alebo zjednodušeným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o bežne dostupné tovary alebo služby) a zákazky s nízkou hodnotou, ktoré sa podľa finančného limitu členia na dve kategórie (zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania). Európske smernice o verejnom obstarávaní pokrývajú oblasť nadlimitných zákaziek, pričom tieto pravidlá máme viac-menej doslovne transponované do ZVO. Stanovuje však Európska komisia aj nejaké pravidlá pre iné ako nadlimitné zákazky? V akom rozsahu sú tieto pravidlá záväzné? Rešpektuje tieto pravidlá aj súčasné znenie ZVO? Mala by tieto pravidlá zohľadňovať pripravovaná veľká novela ZVO? Odpoveďou na prvú otázku je existencia výkladového oznámenia Európskej komisie z roku 2006 o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (2006/C 179/02). Cieľom tohto článku je predstaviť a pripomenúť niektoré z týchto pravidiel, ktoré sú relevantné aj v kontexte pripravovaných legislatívnych zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré plánujú zredukovať a zjednodušiť národné postupy zadávania zákaziek.
VÝKLADOVÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEJ KOMISIE - ZVEREJŇOVANIE ZÁKAZIEK
Výkladové oznámenie Európskej komisie z roku 2006 o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (2006/C179/02), vychádza z judikatúry Európskeho súdneho dvora, podľa ktorej pravidlá Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len "Zmluva o ES") týkajúce sa vnútorného trhu sa uplatňujú takisto na zákazky mimo pôsobnosť európskych smerníc o verejnom obstarávaní. Zásady Zmluvy o ES sa majú uplatňovať pri zadávaní verejných zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy. K týmto zásadám, ktoré súvisia s procesom verejných nákupov, patrí voľný pohyb tovaru (článok 28 Zmluvy o ES), sloboda poskytovať služby (článok 49), nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť, proporcionalita a vzájomné uznávanie.
Medzi základné pravidlá prezentované vo výkladovom oznámení patrí povinnosť zabezpečiť primerané zverejnenie oznámenia o vyhlásení súťaže alebo výzvy na predkladanie ponúk, ktoré umožní otvorenie trhu a hospodársku súťaž. Výkladové oznámenie uvádza, že povinnosť transparentnosti vyžaduje, aby mal hospodársky subjekt nachádzajúci sa na území iného členského štátu prístup k zodpovedajúcim informáciám týkajúcim sa zákazky predtým, ako bude zadaná, a to tak, aby tento subjekt (podnik) mohol dať najavo svoj záujem o získanie tejto zákazky. Uvedené znamená, že výzva na súťaž musí byť transparentne zverejnená pre široký okruh hospodárskych subjektov s primeranou lehotou na predkladanie ponúk.
Možno povinnosť zverejnenia výzvy (napr. vo vestníku) suplovať "iba" formou oslovenia vybraných hospodárskych subjektov (napr. oslovenie minimálne troch potenciálnych uchádzačov)? Komisia je toho názoru, že kontaktovanie rôznych možných uchádzačov nie je v tejto súvislosti postačujúce, aj keď verejný obstarávateľ nevynechá hospodárske subjekty z ostatných členských štátov alebo sa pokúsi osloviť všetkých možných dodávateľov. Takýmto selektívnym prístupom sa nedá vylúčiť diskrim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.