Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Porovnanie súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením

Dátum: Rubrika: Články

Článok prehľadnou, komparatívnou formou ponúka detailné porovnanie dvoch špecifických a procesne blízkych postupov vo verejnom obstarávaní na zadávanie špecifických nadlimitných zákaziek, ktoré vyžadujú rokovania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, a to súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením. Článok opisuje fázy oboch postupov, ich stručný popis a špecifiká a trvanie. Článok detailne a formou vzájomného porovnania analyzuje pozitíva a negatíva oboch postupov. Vychádza z právnej úpravy platnej pre verejného obstarávateľa.

Rokovacie konanie so zverejnením

Súťažný dialóg

Základné informácie

Rokovacie konanie so zverejnením je pre verejného obstarávateľa upravené v § 70 až § 73 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“).

Súťažný dialóg je pre verejného obstarávateľa upravený v § 74 až § 77 ZVO.

Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť iba v prípade splnenia aspoň jednej z taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 70 ZVO.

Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť iba v prípade splnenia aspoň jednej z taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 70 ZVO.

Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z týchto podmienok:

potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení,

ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,

v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených, nemožno zadať zákazku bez uskutočnenia rokovania,

verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. 2 písm. b) ZVO,

v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné; verejný obstarávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného obstarávania.

Podmienky na použitie súťažného dialógu sú rovnaké ako na použitie rokovacieho konania so zverejnením.

Fázy

Vyhlásenie rokovacieho konania so zverejnením uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Predkladanie žiadostí o účasť a následné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.

Výber obmedzeného počtu záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na rokovania (fakultatívne).

Rokovanie s uchádzačmi o základných, resp. priebežných (aktualizovaných) ponukách.

Predkladanie a vyhodnotenie konečných ponúk.

Vyhlásenie súťažného dialógu uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Predkladanie žiadostí o účasť a následné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.

Výber obmedzeného počtu záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na vedenie dialógu (fakultatívne).

Vedenie dialógu.

Predkladanie a vyhodnotenie konečných ponúk.

Stručný popis a špecifiká postupu

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov (užší výber spomedzi záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti – tzv. „short list“ – najmenej traja záujemcovia), s ktorými bude verejný obstarávateľ rokovať.

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov (užší výber spomedzi záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti – tzv. „short list“ – najmenej traja záujemcovia), ktorých verejný obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu.

Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ponukách, okrem konečných ponúk, s cieľom zlepšiť ich obsah. Predmetom rokovania nesmú byť určené minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami, ktorí splnili podmienky účasti (prípadne ktorí boli vybraní v nepovinnej fáze obmedzovania počtu záujemcov) a ktorých vyzve na účasť na dialógu. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa.

Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Základné, priebežné (aktualizované) a konečné ponuky sa vytvárajú a vyhodnocujú na základe súťažných podkladov. Prvotné súťažné podklady musia byť zverejnené už pri vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.

Riešenia sa vytvárajú a vyhodnocujú na základe informatívneho dokumentu. Prvotný informatívny d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.