Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Dohody o vykonaní práce ako výnimka z povinnosti aplikácie zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Príspevok sa venuje problematike aplikácie výnimky z povinnosti postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), ktorá je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. e) ZVO. Autori túto problematiku posudzujú najmä v kontexte rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "Úrad") č. 9766-9000/2023 z 11. septembra 2023 (ďalej len "Rozhodnutie"), ktorým predseda Úradu zmenil prvostupňové rozhodnutie Úradu, čím došlo v prostredí SR k vyriešeniu otázky, na ktorú mala odborná verejnosť rozdielne názory, a to, či verejní obstarávatelia [1] môžu (prípadne za akých podmienok môžu), alebo nemôžu uzatvárať dohody o vykonaní práce na činnosti, ktorých dodanie štandardne podlieha aplikácii postupu podľa ZVO.
V rámci tejto témy sa autori pokúsia rozobrať problematiku uzatvárania dohôd o vykonaní práce podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník prace v z. n. p. (ďalej len "ZP") ako aplikácie výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. e) ZVO, a to najmä v kontexte Rozhodnutia. Autori v úvode dávajú do pozornosti skutočnosť, že rovnaké pravidlá platia aj na dohodu o pracovnej činnosti, prípadne na dohodu o brigádnickej práci študentov, aj keď jej praktické využitie je v kontexte Rozhodnutia a analyzovanej problematiky skôr v teoretickej rovine.
Výnimka zakotvená v § 1 ods. 2 písm. e) ZVO hovorí o tom, že ZVO sa nevzťahuje na
"uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu".
Predmetné Rozhodnutie je dôležité pre ďalšiu prax a vývoj verejného obstarávania v právnom prostredí SR, pretože rieši otázku, či môžu, alebo nemôžu verejní obstarávatelia využívať výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. e) ZVO postupom uzatvárania dohôd o vykonaní práce v prípade činností, ktoré sa štandardne obstarávajú, a zároveň, ak odmena dohodnutá v rámci dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru vysoko prekračuje štandardné platové podmienky zamestnanca s rovnakou náplňou práce a na rovnakej pracovnej pozícii.
Autori sa postupne vyjadrujú aj k jednotlivým častiam Rozhodnutia a tiež predkladajú svoj názor na túto problematiku, pričom sa osobitne zaoberajú najmä vplyvom výšky odmeny za vykonanie prác alebo poskytnutie služieb v dohodách o vykonaní práce na zákonnosť využitia predmetnej výnimky zo ZVO, ako aj možnosti Úradu posudzovať súladnosť takýchto dohôd so ZP.
PRVOSTUPŇOVÉ ROZHODNUTIE ÚRADU
Úrad v rámci prvostupňového rozhodnutia č. 12409-6000/2022-OD/6 zo 14. apríla 2023 (ďalej "prvostupňové Rozhodnutie") konštatoval, že kontrolovaný svojím konaním porušil § 10 ods. 1 ZVO, keď neoprávnene použil výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. e) ZVO, a teda identifikované porušenie mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže vôbec nedošlo k využitiu postupov podľa ZVO, aj keď mali byť použité. [2]
Úrad sa v prvostupňovom Rozhodnutí zaoberal skutočnosťou, či nedošlo k účelovému obchádzaniu ZVO, pretože verejný obstarávateľ najskôr zrušil verejné obstarávanie, ktorého predmetom bolo poskytovanie služieb totožných so službami, ktoré boli predmetom dohôd o vykonaní práce, a zároveň podobná bola aj predpokladaná hodnota zrušeného verejného obstarávania a výška celkových odmien vyplatených na základe dohôd o vykonaní práce.
Argumentácia Úradu v prvostupňovom Rozhodnutí, prečo došlo k porušeniu ZVO, spočívala na viacerých úvahách, pričom išlo skôr o okolnosti, ktoré mohli nasvedčovať porušeniu zákona, ako o reálne fakty, ktoré by toto tvrdenie dostatočne preukázali, pričom išlo o nasledujúce úvahy/body:
-
Úrad mal za to, že zrušenie verejného obstarávania a následne uzatvorenie dohôd o vykonaní práce možno posudzovať vo vzťahu k ďalším okolnostiam ako účelové a zároveň ako konanie smerujúce k obchádzaniu ZVO,
-
výška dojednanej odmeny na základe dohôd o vykonaní práce presahovala štandardnú odmenu zamestnanca s rovnakou pracovnou náplňou, ktorá sa blížila k hodnote zrušenej zákazky, čo možno rovnako považovať za ok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.