Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jozef Bálint

Počet článkov autora: 7


Poskytnutie zľavy dodávateľom po uzatvorení zmluvy vo verejnom obstarávaní

Občas aj taká jednoduchá otázka bežného života, akou je vyjednanie zľavy, resp. jednostranné poskytnutie zľavy zo strany dodávateľa po uzatvorení zmluvy sa môže stať v oblasti verejného obstarávania predmetom neistoty nákupcov realizujúcich zákazk...

Vymedzenie rozsahu oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky

V jednom z predchádzajúcich čísiel časopisu1) sme analyzovali možnosti preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") uchádzačmi2) vo v...

Poskytnutie bankovej záruky v podobe skenovanej kópie pri použití plne elektronickej komunikácie

Plne elektronická komunikácia podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), povinná od 19. októbra 2018, sa čiastočne dotýka aj oblasti inštitútu zábez...

O možnosti preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") má výnimočné, ale často prehliadané postavenie medzi ostatnými podmienkami účasti týkajúcimi sa osobné...

Možnosť preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky oprávnením na sprostredkovateľskú činnosť

Pri preukazovaní oprávnenia na plnenie predmetu zákazky dochádza v praxi k situáciám, keď uchádzač/záujemca namiesto oprávnenia na činnosť, ktorá je predmetom zákazky, preukazuje toto oprávnenie tým, že má zapísanú sprostredkovateľskú činnosť v ob...

O možnosti preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") má výnimočné, ale často prehliadané postavenie medzi ostatnými podmienkami účasti, ktoré sa týkajú oso...

"Transparentné" informačné povinnosti po uzavretí rámcovej dohody s opätovným otváraním súťaže

V lete minulého roku Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") vydal všeobecné metodické usmernenie č. 4/2017 k uzatváraniu rámcových dohôd, v ktorom sa, okrem iného, venoval aj opätovnému otváraniu súťaže. Časť metodického usmernenia ohľado...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.