Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Simona Laktišová

Počet článkov autora: 10


Povinnosť zápisu subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora aj v kontexte veľkej spoločnej novely

V praxi často vznikajú pochybnosti ohľadom povinnosti zápisu jednotlivých subdodávateľov do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Napriek pomerne podrobnej úprave kritérií obsiahnutej v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partne...

Zmena skupiny dodávateľov po predložení ponuky

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje účasť na verejnom obstarávaní nielen individuálnym fyzickým a právnickým osobám ako záujemcom alebo uchádzačom, ale aj tzv...

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankcia za porušenie zákona

Ktorá sankcia predstavuje pre hospodársky subjekt najhorší postih? Vysoká finančná pokuta alebo zákaz účasti vo verejnom obstarávaní? Kým finančná pokuta zasiahne do majetkovej sféry hospodárskeho subjektu, uložený zákaz účasti vo verejnom obstará...

Sankcie za neaktuálny zápis v zozname hospodárskych subjektov

V prvom čísle časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax v roku 2021 sme sa zaoberali praktickými postrehmi z aplikačnej praxe súvisiacej so zápisom údajov a oznamovaním ich zmeny pri subjektoch zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov (ďale...

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVO“) vedie niekoľko registrov, resp. zoznamov týkajúcich sa hospodárskych subjektov. Konkrétne ÚVO vedie Zoznam hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), Register osôb so zákazom úča...

Novela zákona o eurofondoch

S účinnosťou od 1.7.2020 došlo zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novel...

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejn...

Kritériá posúdenia (ne)dovoleného rozdelenia zákazky

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní často v praxi schyľujú k rozdeleniu zákaziek. Dôvody verejných obstarávateľov, na základe ktorých pristúpia k rozdeleniu danej zákazky, sú rôzne, avšak podľa ...

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo všeobecnosti zaraďujeme medzi revízne postupy v zmysle štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), konkrétne tot...

Zmeny pri poskytovaní eurofondov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 prináša okrem opatrení v oblasti prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva aj potrebu legislatívnych úprav jednotlivých zákonov. V tomto príspevku si dovoľujeme oboznámiť čitateľov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.