Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Simona Laktišová

Počet článkov autora: 5


Novela zákona o eurofondoch

S účinnosťou od 1.7.2020 došlo zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novel...

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejn...

Kritériá posúdenia (ne)dovoleného rozdelenia zákazky

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní často v praxi schyľujú k rozdeleniu zákaziek. Dôvody verejných obstarávateľov, na základe ktorých pristúpia k rozdeleniu danej zákazky, sú rôzne, avšak podľa ...

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo všeobecnosti zaraďujeme medzi revízne postupy v zmysle štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), konkrétne tot...

Zmeny pri poskytovaní eurofondov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 prináša okrem opatrení v oblasti prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva aj potrebu legislatívnych úprav jednotlivých zákonov. V tomto príspevku si dovoľujeme oboznámiť čitateľov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.