Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktoré môžu potešiť verejných obstarávateľov

Dátum: Rubrika: Články

Novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") je aktuálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkovaného konania. Lehota na uplatnenie pripomienok uplynula 28. februára 2024. Celkovo bolo uplatnených 678 pripomienok, z toho 222 bolo zásadných. Medzi najväčšie zmeny patrí zlúčenie zákaziek s nízkou hodnotou s podlimitnými zákazkami, v rámci ktorých bude upravená povinnosť osloviť s výzvou na predloženie ponuky minimálne tri hospodárske subjekty alebo v prípade zákaziek na stavebné práce s predpokladanou hodnotou 1 500 000 eur a vyššou zverejniť výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku. Zároveň sa navrhuje zvýšiť limit pre zákazky malého rozsahu (§ 1 ods. 15 ZVO) z 10 000 eur na 50 000 eur, zrušiť žiadosť o nápravu alebo posunúť limit, od ktorého možno podávať námietky v prípade podlimitných zákaziek na stavebné práce z 800 000 eur na 1 500 000 eur. Nezabudnime ani na zámer znížiť výšku pokút na rozpätie od 0,1% do 5%, v porovnaní s aktuálnou pevnou sadzbou za správne delikty podľa § 182 ods. 1 ZVO, ktorá je vo výške 5%. Tento článok sa však nezameria na tie hlavné, skôr vymenované úpravy, ktoré možno v rámci vyhodnocovania pripomienok ešte zaznamenajú nejaké zmeny, ale pokúsi sa predstaviť také zmeny, o ktorých sa hovorí menej, ale tiež môžu prispieť k jednoduchšiemu a efektívnejšiemu nastaveniu procesov zadávania zákaziek a mohli by v dobrom potešiť verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
NOVÁ (LEPŠIA?) DEFINÍCIA BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
Bežná dostupnosť na trhu je spojená s dvomi postupmi, a to dynamickým nákupným systémom, ktorý možno zriadiť na bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce, a zjednodušeným postupom pre zákazky na bežné dostupné tovary alebo služby (stavebné práce v tomto prípade nie), čo je využitie elektronického trhoviska (www.eks.sk). Dlhoročná definícia, ktorá vznikla najmä kvôli elektronickému trhovisku, môže byť pri striktnom gramatickom výklade problémom, a to napríklad pri obstarávaní služieb, keďže služby by mali byť ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj poskytnuté a zároveň sú spravidla v podobe, v akej sú poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. Služby sú však vždy prispôsobené potrebám konkrétneho verejného obstarávateľa a určité prispôsobenie konkrétnym potrebám je na mieste a nemalo by to byť diskvalifikačné z hľadiska bežnej dostupnosti. Alternatívy na úpravu boli dve, úplne vypustiť definíciu bežnej dostupnosti (ani európske smernice o verejnom obstarávaní okrem zavedenia samotného pojmu nepoužívajú osobitnú definíciu) alebo prísť s definíciou novou, podľa možností lepšou. Predkladateľ návrhu novely sa rozhodol pre druhú možnosť a predstavil túto novú definíciu:

„bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

  1. možno, vrátane spôsobu alebo podoby ich dodania, uskutočnenia alebo poskytovania, opísať spôsobom, ktorým ich hospodárske subjekty bežne ponúkajú pre iné osoby na trhu, alebo ktorým ich opisujú pri nadobúdaní pre vlastné potreby a
  2. ak majú byť v konkrétnom prípade upravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ide o úpravy, ktoré sú pre obdobný prípad bežne ponúkané alebo vykonávané aj pre iné osoby na trhu.“
Zároveň sa navrhuje doplniť, že typ zmluvného vzťahu, ktorý má byť výsledkom verejného obstarávania, nemá vplyv na posúdenie bežnej dostupnosti na trhu, čo je reakciou na prípadnú argumentáciu, ktorá by určité typy zmlúv (napr. zmluvy o dielo) spájala s nemožnosťou kvalifikovať daný predmet zákazky ako bežne dostupný, čo nie je správny pohľad. Ďalej v zmysle návrhu novely na bežnú dostupnosť nemá vplyv, ak tovary, stavebné práce alebo služby nie sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb, ako ani to, ak nemajú spotrebný charakter.
Potenciálne problematické sa môže zdať doplnenie, podľa ktorého bežne dostupnými môžu byť aj tovary, stavebné práce alebo služby určené pre dopravnú infraštruktúru, či iné komplexné činnosti. Predmetom pripomienok bola žiadosť o bližšiu špecifikáciu týchto komplexných činností, keďže navrhované znenie môže evokovať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.