Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2: Zmena č.1

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2. Zmena výzvy je účinná od 6.12.2021.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá:

  • časť 1. Formálne náležitosti,
  • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP a časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
  • časť 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - 20. Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu.

Ide o úpravu názvu prioritnej osi 8.1 a špecifického cieľa 8.1.1 Prioritnej osi 8 REACT-EU, revidovaného OP ĽZ, verzia 8.0 a precizovanie jednoznačnosti textu výzvy. Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 26.10.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2.

Zdroj: employment.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.