Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Registrovaný sociálny podnik ako diskriminačný prvok vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

V poslednom čase možno sledovať výskyt registrovaných sociálnych podnikov vo verejnom obstarávaní. V určitých prípadoch môže vzniknúť diskusia, či účasť takýchto subjektov nemôže narušiť čestnú hospodársku súťaž.
ČO JE REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK
Registrovaný sociálny podnik je právnická osoba, ktorej hlavným cieľom nie je maximalizácia zisku pre akcionárov alebo vlastníkov (ako v prípade ostatných obchodných spoločností), ale dosahovanie sociálnych alebo komunitných cieľov. Na rozdiel od tradičných podnikov, kde hlavnou motiváciou je zisk, úlohou sociálnych podnikov je dôraz na pozitívny sociálny vplyv svojej činnosti.
Podľa § 5 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZSE") je sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom:

"a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,

d) ktorý, ak

  1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia, viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),
  2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.“

ŠTATÚT REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU
Štatút registrovaného sociálneho podniku možno priznať žiadateľovi v súlade s § 6 ZSE, ktorý:

1. spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 ZSE, a ak žiada o priznanie štatútu

a) registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2 ZSE,

b) registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4 ZSE,

c) všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ‘, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,

2. má základný dokument , ktorý obsahuje

a) opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZSE,

b) spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) predmet hospodárskej činnosti,

d) opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ‘ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,

e) určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZSE a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ,

f)  záväzok zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10 ZSE.

ZVÝHODNENÁ SADZBA DPH A ANALYTICKÉ ÚČTOVNÍCTVO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Pre potreby ďalšej analýzy účasti registrovaných sociálnych podnikov vo verejnom obstarávaní je veľmi dôležitý pohľad na účtovné a daňové povinnosti týchto subjektov.

Podľa § 14 ods. 2 ZSE je registrovaný sociálny podnik povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.

Povinnosť vedenia analytického účtovníctva je priamo spätá s obchodnou činnosťou registrovaného sociálneho podniku. Ako bolo uvedené skôr, registrovaný sociálny podnik musí pre získanie štatútu vypracovať základné dokumenty, v ktorých popíše činnosti, ktorými plánuje dosahovať vybrané sociálne ciele. Podnik sa však môže zaoberať aj akoukoľvek inou obchodnou činnosťou, ktorá n

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.