Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny zmlúv malého rozsahu

Dátum: Rubrika: Články

Zmena zmluvy malého rozsahu podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), tzv. zmena zmluvy de minimis, predstavuje často využívaný inštitút, ktorému sa relatívne rozsiahlo venuje aj Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") pri výkone dohľadu a pri metodickom usmerňovaní. Aké sú podmienky jeho využitia? Odpoveď nájdete v článku.
Ustanovenie § 18 ZVO upravuje možnosť uskutočniť zmenu zmluvy bez toho, aby bolo nutné použiť niektorý z postupov zadávania zákazky podľa ZVO. Z uvedeného zároveň vyplýva, že ak subjekty, ktoré majú povinnosť postupovať podľa ZVO nespĺňajú podmienky pre zmenu zmluvy podľa § 18 ZVO, sú povinné využiť postupy podľa tohto zákona.
Vo všeobecnosti možno uviesť, že základné pravidlo zmeny zmluvy podľa ZVO spočíva v tom, že verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie umožniť podstatnú zmenu zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, po dobu jej trvania bez uskutočnenia nového verejného obstarávania. Prípustné sú teda len nepodstatné zmeny a taktiež zmeny, ktoré ZVO pripúšťa ako osobitné dôvody (resp. výnimky) z povinnosti uskutočniť nové verejné obstarávanie. Zároveň tak vo všeobecnosti platí, že akákoľvek iná zmena zmluvy ako zmena podľa § 18 ZVO je dôvodom na uplatnenie nového postupu verejného obstarávania. Dôkazné bremeno preukazovania oprávnenosti danej zmeny zmluvy pritom nesie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ teda môže uskutočniť zmenu, ktorá nie je podstatná [§ 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 ZVO] alebo takú, ktorá je založená na okolnostiach uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) až d) ZVO. Napokon verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže aplikovať aj tzv. zmenu de minimis podľa § 18 ods. 3 ZVO. [1] Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 10160-5000/2023 z 29. júna 2023 môže ísť v súvislosti so zmenou zmluvy de minimis aj o podstatnú zmenu zmluvy za predpokladu, že sú naplnené všetky ostatné zákonné podmienky spojené s touto možnosťou zmeny zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že zmena zmluvy de minimis je ponímaná ako akási výnimka z pravidiel uvedených v § 18 ods. 1 v spojení s § 18 ods. 2 ZVO, resp. ako ďalšia samostatná skutková podstata, ktorá oprávňuje zmenu zmluvy. Za pozornosť stojí v tejto súvislosti poukázať na rakúsky spolkový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý na rozdiel od slovenskej úpravy výslovne označuje zmenu zmluvy de minimis ako nepodstatnú zmenu (§ 365 ods. 3 bod 1. Bundesvergabegesetz 2018). Zmenu zmluvy de minimis za nepodstatnú označuje aj česká právna úprava v § 222 ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v znení neskorších predpisov.
Jednou z podmienok aplikácie zmeny zmluvy de minimis je dodržanie prípustnej hodnoty zmeny zmluvy. Prípustná hodnota zmeny zmluvy je pritom vyjadrená ako:
-
absolútna hranica, ktorú predstavuje finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO (t.j. finančný limit pre nadlimitnú zákazku), ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 Z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.