Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch marec - apríl 2024 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.
Vec C-28/23
11. apríl 2024
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2014/24/EÚ - Verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác - Pojem - Verejná zákazka na uskutočnenie stavebných prác skrytá v podobe iných zmlúv - Vzájomné záväzky vymožiteľné na súde - Stavba postavená v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa - Rozhodujúci vplyv - Význam rozhodnutia Európskej komisie, ktorým sa predmetné zmluvy vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom - Smernica 89/665/EHS- Uplatniteľnosť - Určenie neplatnosti zákazky - Účinky určenia neplatnosti
Účastníci konania:
NFŠ, a.s. proti Slovenskej republike, konajúcej prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1. V roku 2013 slovenská vláda podpísala "zmluvu o poskytnutí dotácie" so súkromnou spoločnosťou na účely výstavby národného futbalového štadióna (ďalej len "štadión") v Bratislave (Slovenská republika).
2. V roku 2016 obe zmluvné strany uzavreli novú zmluvu, medzi ustanoveniami ktorej sa nachádzalo ustanovenie, ktoré priznávalo uvedenej spoločnosti jednostrannú opciu predať štadión za stanovených podmienok štátu.
3. V roku 2016 Slovensko oznámilo Európskej komisii na základe článku 108 ods. 3 ZFEÚ opatrenia pomoci z verejných finančných prostriedkov určené na výstavbu štadióna, ktoré boli založené na uvedených zmluvách. Dňa 24. mája 2017 Komisia rozhodnutím State Aid SA.46530 - Slovakia National Football Stadium vyhlásila tieto opatrenia za zlučiteľné s vnútorným trhom.
4. V roku 2020 slovenské orgány odmietli plniť uzavreté zmluvy, pričom tvrdili, že tieto zmluvy boli od ich uzavretia v rozpore s predpismi Únie týkajúcimi sa verejných zákaziek. Tento spor vyvolal viaceré súdne konania medzi oboma zmluvnými stranami.
5. V jednom z uvedených konaní, ktoré vnútroštátny súd presne neidentifikoval, tento súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu smerníc
I. Právny rámec
A. Právo Únie
1. Smernica 2014/24
6. Podľa článku 2 s názvom "Vymedzenie pojmov":
"1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
5. verejné zákazky' sú odplatné zmluvy uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb;
6. verejné zákazky na uskutočnenie stavebných prác' (verejné zákazky na práce) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je jedna z týchto činností:
 
a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie stavebných prác spojených s jednou z činností v zmysle prílohy II;
b) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie stavby;
c) uskutočnenie stavby, a to akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré vymedzil verejný obstarávateľ uplatňujúci rozhodujúci vplyv na druh alebo projekt stavby;"
2. Smernica 89/665
7. Článok 1, nazývaný "Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania", stanovuje:
"1. ... členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne... preskúmať....
3. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu ustanoviť členské štáty, uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením."
8. V súlade s článkom 2d, nazývanom "Neplatnosť":
"1. Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:
 
a) ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné v súlade so smernicou
2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ;"
B. Slovenské právo
9. Ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka stanovuje:
"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."
10. Ustanovenie § 40a Občianskeho zákonníka stanovuje, že v určitých prípadoch sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil.
2. 
Zákon o verejnom obstarávaní
11. Ustanovenie § 3 ods. 3 tohto zákona znie:
"Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je
 
a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania,
b) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo
c) uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt stavby."
3. Zákon o organizácii a podpore športu
12. V § 13 tohto zákona je športová infraštruktúra osobitného významu vymedzená ako športová infraštruktúra potrebná na medzinárodné športové súťaže a medzinárodné športové podujatia, ktorá je v súlade s požiadavkami medzinárodných športových zväzov, najmä z hľadiska ich kapacity, vybavenosti, rozmerov, technickými požiadavkami na stavby, vrátane užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a bezpečnosti športovcov a divákov, ako aj na prípravu športových reprezentantov.
II. Skutkový stav, spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
13. V uznesení slovenskej vlády z 10. mája 2006 bol stanovený zámer vybudovať štadión. Podľa vnútroštátneho súdu boli v nasledujúcich rokoch schválené ďalšie uznesenia vlády týkajúce sa štadióna, v ktorých bolo stanovené, že "investor/zhotoviteľ projektu mal byť vybraný prostredníctvom verejnej súťaže".
14. Slovenská vláda "bez akejkoľvek evidencie alebo zápisov o predchádzajúcich rokovaniach, výberového procesu alebo súťaži" prijala 10. júla 2013 uznesenie č. 400/2013, na základe ktorého malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") s konkrétnou spoločnosťou (Národný futbalový štadión, a.s.) uzatvoriť memorandum, ktorým sa mali stanoviť podmienky poskytnutia dotácie a zhotovenia štadióna.
15. Toto memorandum bolo uzatvorené 11. júla 2013.
16. Dňa 15. augusta 2013 ministerstvo školstva a Národný futbalový štadión, a.s. podpísali zmluvu o podmienkach poskytnutia dotácie na výstavbu štadióna.
17. Podľa článku 6 ods. 1 a 2 uvedenej zmluvy sa ministerstvo školstva zaviazalo zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na výstavbu štadióna a s úspešným žiadateľom uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá bude obsahovať práva, povinnosti, podmienky a záväzky oboch zmluvných strán.
18. Dňa 21. novembra 2013 ministerstvo školstva a Národný futbalový štadión, a.s. podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
19. V uvedenej zmluve sa ministerstvo školstva zaviazalo poskytnúť dotáciu na projekt výstavby v sume 27 200 000 eur a Národný futbalový štadión, a.s. sa zaviazala spolufinancovať najmenej 60% výdavkov na výstavbu štadióna.
20. Dňa 10. mája 2016 ministerstvo školstva v mene Slovenskej republiky ako budúci kupujúci uzatvorilo so spoločnosťou NFŠ ako budúcim predávajúcim ďalšiu zmluvu (ďalej len "zmluva o budúcej kúpnej zmluve"), v ktorej bola spoločnosti NFŠ priznaná možnosť neskorším predajom previesť vlastníctvo a prevádzku štadió
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.