Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.
Vec C-477/23
6. november 2023
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) - Obština Belovo/Rakovoditel na Rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa "Okolna sreda
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Obština Belovo
Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa "Okolna sreda
Prejudiciálne otázky
1. Bráni výklad článku 2 bodov 10, 36 a 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.1083/2006 (Ú.v. EÚ L 347, 2013, s. 320) (ďalej len "nariadenie č. 1303/2013") vnútroštátnej právnej úprave alebo výkladovej a aplikačnej praxi tejto právnej úpravy, podľa ktorej sa v prípade, ako je ten v konaní vo veci samej, má za prijímateľa dotácie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "prostriedky EŠIF") považovať iba tá jedna z partnerských obcí (účastníkov ADBFP), ktorá podpísala zmluvu o riadení finančnej dotácie ako hlavný partner? Aké predpoklady musí organizácia spĺňať na to, aby mohla byť v prípade, ako je tento, klasifikovaná ako prijímateľ podľa článku 2 bodu 10 nariadenia č. 1303/2013?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.