Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Vec C-66/22
11. máj 2023
návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd, Portugalsko)
Účastníci konania
Infraestruturas de Portugal, S. A., Futrifer Indústrias Ferroviárias, S. A.,
proti
Toscca - Equipamentos em Madeira Lda,
za účasti:
MotaEngil Railway Engineering, SA
Téma
Smernica 2014/24/EÚ - Verejné obstarávanie - Dôvody na nepovinné vylúčenie - Článok 57 ods. 4 písm. d) - Vylúčenie hospodárskeho subjektu z účasti na postupe verejného obstarávania - Sankcia za praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž - Automatické vylúčenie založené na skoršom rozhodnutí orgánu pre ochranu hospodárskej súťaže - Možnosti verejného obstarávateľa pri posudzovaní existencie dôvodu na vylúčenie - Článok 57 ods. 6 - Spôsobilosť a spoľahlivosť uchádzača - Odôvodnenie - Praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž zistené v samotnom postupe verejného obstarávania"
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MANUEL CAMPOS SÁNCHEZBORDONA
Prvá prejudiciálna otázka
Vnútroštátny súd sa pýta, či dôvod na vylúčenie stanovený v článku 57 ods. 4 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24") predstavuje "oblasť, ktorá je ponechaná na rozhodnutie" verejného obstarávateľa.
Súdny dvor EÚ na túto otázku už odpovedal:
"zo znenia článku 57 ods. 4 smernice 2014/24 vyplýva, že úmyslom normotvorcu Únie bolo zveriť výlučne verejnému obstarávateľovi vo fáze výberu uchádzačov stanovenie, či má byť záujemca alebo uchádzač vylúčený z postupu verejného obstarávania".
Uvedené konštatovanie Súdneho dvora EÚ je v súlade s článkom 56 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24: verejný obstarávateľ musí overiť, či
"ponuku predložil uchádzač, ktorý nie je vylúčený z postupu v súlade s článkom 57".
Musí teda v každom prípade rozhodnúť, či uchádzač má byť vylúčený z postupu obstarávania.
Vyššie citované kategorické konštatovanie však treba špecifikovať, ak sa v predchádzajúcom rozhodnutí príslušného orgánu, ktoré je konečné, konštatovalo správanie nezlučiteľné s prístupom k postupom verejného obstarávania alebo sa uchádzačovi zakázala účasť na takých postupoch.
V kontexte, v ktorom sa kladie táto otázka (teda ak sa uchádzačovi pripisujú určité konania obmedzujúce hospodársku súťaž), prichádzajú do úvahy tri scenáre:
-
ak uvedený hospodársky subjekt bol predtým konečným rozsudkom vylúčený z účasti na postupoch verejného obstarávania (článok 57 ods. 6 posledný pododsek smernice 2014/24) z dôvodu konaní obmedzujúcich hospodársku súťaž, verejný obstarávateľ musí rešpektovať taký zákaz. Sankcionovaný hospodársky subjekt nemá právo využiť možnosť preukázať svoju spoľahlivosť (nápravné alebo samoočisťovacie opatrenia) počas obdobia vylúčenia vyplývajúceho z tohto rozsudku v členskom štáte, v ktorom je tento rozsudok vykonateľný,
-
ak zákaz účasti nebol uložený na základe konečného rozsudku, ale rozhodnutím AC, verejný obstarávateľ nie je nevyhnutne viazaný týmto zákazom: môže overiť, či uvedený subjekt prijal nápravné opatrenia, ktoré som spomenul vyššie, a napriek všetkému mu povoliť účasť na postupe zadávania zákazky,
-
o taký istý prípad
a fortiori
pôjde, ak by AC neuložil žiadny zákaz účasti na postupoch verejného obstarávania, ale sankcionoval hospodársky subjekt za kolúzne konania.
Pri rozbore ďalších prejudiciálnych otázok sa budem zaoberať druhou a treťou z hypotéz, ktoré som uviedol vyššie. Domnievam sa, že na zodpovedanie prvej prejudiciálnej otázky v jej široko sformulovanom znení postačuje odpoveď, v ktorej bude uvedené všeobecné pravidlo, bez toho, aby boli dotknuté výnimky odvodené zo samotnej smernice 2014/24.
Druhá prejudiciálna otázka
Vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či vnútroštátny zákonodarca v kontexte článku 57 ods. 4 písm. d) smernice 2014/24 môže "nahradiť v celom rozsahu rozhodnutie, ktoré má prijať verejný obstarávateľ" iným rozhodnutím AC o uložení dodatočnej sankcie spočívajúcej v zákaze účasti na postupoch verejného obstarávania hospodárskemu subjektu.
Zákon č. 19/2012 dovoľuje, aby AC uložil hospodárskym subjektom, ktoré sa dopustili praktík obmedzujúcich hospodársku súťaž, popri pokute dodatočnú sankciu spočívajúcu v zákaze účasti na postupoch verejného obstarávania počas určitého obdobia [článok 71 ods. 1 písm. b)].
Ako som už vysvetlil, AC však výslovne rozhodol, že nie je opodstatnené uložiť spoločnosti Futrifer dodatočnú sankciu.
Neprípustnosť
Vychádzajúc z tohto predpokladu, hoci problém, na ktorý poukazuje vnútroštátny súd, môže mať z iných hľadísk a vo všeobecnosti veľký význam, uvedená otázka má vo vzťahu k spornej veci hypotetický charakter.
Táto otázka by mala zmysel, ak by v prípade, že by existovalo rozhodnutie AC, ktorým sa ukladá zákaz účasti na postupoch verejného obstarávania, bolo potrebné preskúmať - ako to žiada vnútroštátny súd -, do akej miery toto rozhodnutie postačuje na "nahradenie" (neskoršieho) rozhodnutia verejného obstarávateľa.
Ak je naopak preukázané, že AC v konaní vedenom proti spoločnosti Futrifer zámerne neuložil tejto spoločnosti dodatočnú sankciu spočívajúcu v zákaze účasti na postupoch verejného obstarávania, nie je mi jasné, aký význam pre tento spor by malo rozhodnutie o následkoch tohto (neexistujúceho) zákazu.
Druhá prejudiciálna otázka je teda neprípustná.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.