Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Počet článkov autora: 8


Podvodný phishing aj v oblasti verejného obstarávania

Sofistikovanosť podvodných mailov označovaných ako „phishing“ prenikla aj do oblasti verejného obstarávania. Pri nepozornosti môže dôjsť k vážnemu narušeniu kybernetickej bezpečnosti v organizácii.

Umelá inteligencia ako nástroj na odhaľovanie kartelov na Slovensku

Využívanie umelej inteligencie v oblasti identifikácie dohôd obmedzujúcich súťaž predstavuje významný technologický pokrok. Skríningové testy predstavujú výrazné zlepšenie ochrany hospodárskej súťaže a zlepšenie konkurenčného prostredia. Ochrana h...

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien

Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa v sektore priemyslu a služieb začali vyskytovať negatívne javy spojené s nárastom cien. Súviseli najmä s celosvetovým obmedzením výroby a obchodu vrátane veľkých problémov s dopravou. Dôsledkom týchto j...

Kto ako obstarával a kto koľko vyhral v roku 2021

Oblasť verejného obstarávania si na Slovensku minulý rok zažilo mimoriadne turbulentné obdobie. Pôvodný návrh zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý mal ambíciu zrušiť akékoľvek p...

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. priniesla inštitút garantov. Cieľom je, aby proces verejného obstarávania zabezpečovali osoby s vysokou úrovňou profesionality. Tým sa odstrá...

Riadenie rizík vo verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie je pomerne zložitý proces pozostávajúci z viacerých fáz. V každej z nich sa môžu vyskytnúť určité typy rizík a ohrození týkajúcich sa nielen realizácie samotného procesu zadávania zákazky, ale aj fázy plnenia zmluvy. V tomto č...

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z hľadiska verejného obstarávateľa

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuk...

Databáza jednotkových cien IT služieb

Inštitút digitálnych a rozvojových politík (ďalej len „IDRP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) publikoval v decembri 2020 výstup pracovnej úlohy, ktorej cieľom bolo vytvoriť a pravidelne aktuali...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.