Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie uchádzača pre podstatné porušenie zmluvy a opatrenia na vykonanie nápravy

Dátum: Rubrika: Články

Článok sa venuje problematike možnosti vylúčenia uchádzača akýmkoľvek verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania tento uchádzač dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho konkrétny verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma. Článok tiež rozoberá návrhy praktických opatrení pre dotknutého uchádzača na vykonanie nápravy v rámci tzv. samoočistného mechanizmu a v rámci vysvetľovania podľa zákona o verejnom obstarávaní v následne vyhlásených verejných obstarávaniach.
PRÁVNA ÚPRAVA MOŽNOSTÍ VYLÚČENIA ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA PRE PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY
Dňa 31. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 395/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"):
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona."
Podľa § 10 ods. 2 ZVO:
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti."
Podľa § 40 ods. 8 písm. a) ZVO:
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma."
Uvedené ustanovenie § 40 ods. 8 písm. a) ZVO upravuje pre
akéhokoľvek
verejného obstarávateľa a obstarávateľa fakultatívne dôvody vylúčenia záujemcu/uchádzača. Ide o možnosť (nie povinnosť) danú pre
akéhokoľvek
verejného obstarávateľa a obstarávateľa
vylúčiť kedykoľvek
počas verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak ako
dôsledok podstatného porušenia zmluvných povinností
pri plnení zákazky alebo koncesie
došlo
zo strany verejného obstarávateľa a obstarávateľa (môže ísť aj o iného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ako toho, ktorý aplikuje vylúčenie),
v predchádzajúcich troch rokoch
od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania, k:
1.
odstúpeniu
od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
2.
spôsobeniu závažnej škody
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
3.
spôsobeniu inej závažnej ujmy
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
V predmetnom ustanovení je naplnenie uvedených troch dôsledkov podstatného porušenia zmluvných povinností stanovené
alternatívne.
Teda stačí, ak podstatným porušením zmluvných povinností pri plnení zákazky alebo koncesie zo strany záujemcu/uchádzača dôjde k naplneniu len jedného z nich.
Dôvody na splnenie podmienok na podstatné porušenie zmluvy sú v praxi rozmanité. Zvyčajne samotná zmluva určuje, porušenie ktorých jej ustanovení sa považuje za podstatné. Popri tejto zmluvnej (ad hoc) úprave platí aj zákonný režim podstatného porušenia zmluvy podľa § 345 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") a súvisiacej judikatúry. Podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka"Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné."
 
V praxi najproblematickejším následkom podstatného porušenia zmluvy je
odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak daný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zverejní odstúpenie od zmluvy v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle daného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, môže týmto vzniknúť oficiálna stopa. Túto stopu môže na následné vylúčenie tohto záujemcu/uchádzača využiť nielen daný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý od zmluvy odstúpil, ale aj ktorýkoľvek iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý sa o takomto odstúpení od zmluvy dozvie.
Na druhej strane tiež treba uviesť, že pre zákonnú aplikáciu vylúčenia záujemcu/uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. a) ZVOzo strany (akéhokoľvek) verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa musí
kumulatívne
dôjsť k splneniu nasledujúcich podmienok:
-
vecné hľadisko - podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany záujemcu/uchádzača,
-
časové hľadisko - k podstatnému porušeniu zmluvných povinností zo strany záujemcu/uchádzača došlo v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania a zároveň
-
nastal jeden z troch dôsledkov uvedených vyššie - odstúpenie od zmluvy, spôsobenie závažnej škody alebo spôsobenie inej závažnej ujmy.
V súvislosti so znením § 40 ods. 8 ZVO treba poukázať tiež na dôvodovú správu k tomuto ustanoveniu ZVO:
"Novo koncipovaným dôvodom vylúčenia je úprava v písmene a), ktorá je explicitne zameraná na nepoctivých dodávateľov, ktorí sa v rámci zmluvného plnenia zákazky alebo koncesie dopustili závažného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku, ktorých verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy, alebo, v dôsledku ktorých bola verejnému obstarávateľovi spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma (napr. ujma na živote alebo zdraví). Cieľom navrhovanej úpravy je poskytnúť verejným obstarávateľom pri uplatňovaní týchto dôvodov vylúčenia väčšiu mieru flexibility a to predovšetkým v konfrontácii s dodávateľmi, ktorí sa dopustili závažného porušenia zmluvných povinností."
Obdobným spôsobom je konštruované aj znenie čl. 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24"): "Verejní obstarávatelia môžu z účasti na postupe obstarávania vylúčiť každý hospodárky subjekt alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby z účasti na postupe obstarávania vylúčili ktorýkoľvek hospodárky subjekt, a to v ktorejkoľvek z týchto situácií:
......
 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.