Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinné použitie súťaže návrhov pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania

Dátum: Rubrika: Články

Článok sa venuje novej špecifickej povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov používať pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania na stavby financované z verejných prostriedkov, pri ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 500 000 eur, resp. 1 000 000 eur, špecifické postupy - súťaž návrhov, súťažný dialóg, rokovacie konanie so zverejnením alebo inovatívne partnerstvo. Ako je bližšie analyzované v článku, v praxi ide de facto o povinné použitie súťaže návrhov. Táto nová povinnosť je určená novým zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, s účinnosťou od 1. apríla 2024. Článok sa venuje dosahom tejto novej povinnosti na prax a poukazuje na viaceré súvisiace procesné a legislatívne problémy.
Dňa 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe (ďalej len "zákon o výstavbe"). Zákon o výstavbe spolu so zákonom č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v z. n. p. tvoria základnú kostru novej právnej úpravy v oblasti stavebného práva, ktorej účinnosť má byť - zatiaľ - od 1. apríla 2024. Na tieto dva kľúčové právne predpisy majú nadväzovať ďalšie súvisiace vykonávacie právne predpisy a novelizácie súvisiacich právnych predpisov.
Schválením nového zákona o výstavbe sa vytvorili nové štandardy pre stavebné konania a pre vysporiadavanie sa s rozpormi. Nové štandardy treba doplniť aj do iných zákonov, ktoré s výstavbou súvisia. Udeje sa to prostredníctvom tzv. zberného zákona, ktorý navrhuje úpravy vo viac ako 60 samostatných zákonoch. Zmeny sa týkajú najmä orgánov, ktorých rozhodnutie, súhlas alebo záväzné stanovisko sú potrebné na povolenie stavby.
Zákonom o výstavbe dochádza aj k nepriamej novelizácii zákona č. 343/2015 Z.z.zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), a to pri verejnom obstarávaní špecifických vstupov vytváraných pri projektovaní verejných stavieb. Ide o obstarávanie návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania pri stavbách financovaných z verejných prostriedkov, ktorých hodnota (hodnota stavieb) presahuje limity uvedené v zákone o výstavbe. V praxi ide najmä o
architektonické štúdie, územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu.
Znenie § 8 ods. 1 až 4 zákona o výstavbe upravuje osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb nasledovne:

„(1) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov je povinný zabezpečiť, aby bola stavba podľa odseku 3 uskutočnená podľa návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania, ktoré stavebník obstaral súťažou návrhov, súťažným dialógom, rokovacím konaním so zverejnením alebo inovatívnym partnerstvom.

(2) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov, ktorým je orgán verejnej moci, je povinný zabezpečiť, aby súčasťou novej stavby určenej na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách podľa odseku 3 bolo umiestnenie umeleckého diela v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty, ktoré je stavebník povinný umiestniť na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste; stavebník obstará dielo v súťaži.

(3) Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na stavby financované z verejných prostriedkov, pri ktorých predpokladaná hodnota podľa osobitného predpisu je

a) vyššia ako 500 000 eur pri stavbách na účely školstva, starostlivosti o zdravie, kultúry, sociálnych vecí a stavbách, ktoré sú verejným priestranstvom,

b) vyššia ako 1 000 000 eur pri ostatných stavbách.

(4) Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na líniové stavby, stavby pre bezpečnosť štátu, stavby pre obranu štátu, stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže a stavby technickej infraštruktúry.“ 
Podľa uvedeného teda stavebník stavby (verejný obstarávateľ a obstarávateľ) s hodnotou vyššou ako 500 000 eur, resp. 1 000 000 eur, financovanej z verejných prostriedkov, bude mať od 1. apríla 2024 podľa zákona o výstavbe povinnosť aplikovať špecifické nadlimitné postupy vo verejnom obstarávaní (súťažný dialóg, rokovacie konanie so zverejnením alebo inovatívne partnerstvo), resp. špecifický postup podľa ZVO (súťaž návrhov).
Z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.