Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Verejné obstarávanie v zdravotníctve predstavuje jeho značnú časť tak do objemu finančných prostriedkov, ako aj z hľadiska ich vplyvu na trh. Ambíciou predstavenia rozhodovacej praxe je kultivácia praxe obstarávania nielen v oblasti zdravotníctva, ale vzhľadom na ich presah, aj v iných odvetviach. Vzhľadom na skutočnosť, že v rokoch 2021 a 2022 boli v Slovenskej republike vydané len štyri rozhodnutia z tejto oblasti, z toho jedno za formálne pochybenie, týkajúce sa reportovania, a tri prípady sa týkali prakticky rovnakých deliktov, zameriame sa na jeden z nich a v ďalšom texte budú uvedené prípady z Českej republiky, čo vzhľadom na právnu harmonizáciu tejto oblasti v rámci EÚ, ako aj geografickú blízkosť môže byť prínosom pre slovenských obstarávateľov.

Slovenský prípad sa týka porušenia princípov hospodárnosti a efektívnosti a princípu rovnakého zaobchádzania pri obstarávaní zdravotníckych pomôcok, keď obstarávateľ viedol osobné rokovania s 15 rôznymi uchádzačmi schopnými dodať zdravotnícke pomôcky (jednorazové ochranné obleky, ochranné okuliare, respirátory FFP2, chirurgické nesterilné rukavice, chirurgické masky a sety na diagnostiku ochorenia KHB) pričom nepožiadal o preverenie možnosti dodania tovaru, ktorého potreba vznikla v zmysle 2. a 3. požadovanej zmeny pohotovostných zásob, ale iba 6 vybraných uchádzačov. Tým vylúčil možnosť, že by mohla byť predložená výhodnejšia ponuka zo strany neoslovených subjektov.
Cieľom princípu hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, pričom hospodárne a efektívne je také verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, a tým čo najširšiu hospodársku súťaž pri čo najmenšej finančnej a administratívnej náročnosti procesu verejného obstarávania. Naplnenie tohto princípu teda vyžaduje zabezpečenie čo najhospodárnejšieho využívania verejných prostriedkov, čomu by mala zodpovedať prirodzená snaha verejného obstarávateľa dosiahnuť čo najširšiu hospodársku súťaž s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. apríla 2013 sp. zn. 3 Sžf 47/2012, v ktorom sa uvádza, že
princíp hospodárnosti a efektívnosti je totožný s princípom súkromného investora (Privat Creditor Principle), ktorý sa aplikuje v práve Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a preniká aj do oblasti verejného obstarávania. Vyžaduje, aby pri verejných zákazkách obstarávateľ v čo najširšom rozsahu postupoval ako starostlivý súkromný investor a z hľadiska racionality starostlivého súkromného investora pristupoval aj k obstarávaniu predmetu zákazky.
 
 
 
 
Princíp transparentnosti bol porušený tým, že v čase uzavretia kúpnej zmluvy nedisponoval informáciami, či tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
Cieľom princípu rovnakého zaobchádzania a princípu transparentnosti je napomôcť rozvoju hospodárskej súťaže a účelnému vynakladaniu verejných prostriedkov, ako aj zabrániť riziku uprednostňovania určitých záujemcov a svojvoľnému prístupu verejného obstarávateľa. Akékoľvek konanie subjektu uskutočňujúceho verejné obstarávanie, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné, nekontrolovateľné alebo horšie kontrolovateľné, je v rozpore s princípom transparentnosti.
Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, princíp transparentnosti znamená predvídateľnosť konania verejného obstarávateľa zo strany kontrolných orgánov. Princíp transparentnosti totiž zabezpečuje pre každého záujemcu alebo uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, ktorý umožňuje sprístupnenie trhu konkurencii, ako aj kontrolu nestrannosti postupov a procesných úkonov verejného obstarávateľa v konkrétnom verejnom obstarávaní. Cieľom princípu transparentnosti, ktorý dopĺňa princíp rovnakého zaobchádzania, je zabrániť riziku uprednostňovania určitých záujemcov a svojvoľného prístupu verejného obstarávateľa. Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, ktorej cieľom je podporovať rozvoj zdravej a účinnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní, stanovuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých súťažiteľov (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801, bod 110). Verejný obstarávateľ je tak v každej fáze verejného obstarávania povinný dodržiavať zásadu rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, pričom tí musia aj pri ich posudzovaní verejnými obstarávateľmi.
Rovnako aj podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3 S 154/2011z 8. októbra 2013 ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") je kľúčové pre postup obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj z hľadiska výkladu jednotlivých ustanovení tohto zákona. Tieto zásady (princípy) majú zabezpečiť voľnú efektívnu súťaž dodávateľov o zákazky, ktoré sú financované z verejných zdrojov, t.j. prvotný je záujem na efektívnej konkurencii s tým, že záujem na účelnom vynakladaní verejných prostriedkov pristupuje až následne, keď tento cieľ má byť dosiahnutý práve prostredníctvom zabezpečenia nediskriminačného a transparentného zaobchádzania so všetkými dodávateľmi, ktorí sú vzájomne konkurentmi. Ak je narušená alebo ohrozená nestranná a objektívna realizácia verejného obstarávania, ktorej následkom môže byť narušenie čestnej hospodárskej súťaže alebo ohrozenie zásady rovnakého zaobchádzania so všetkými záujemcami, ide o stav, ktorý je v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania uvedenými v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.