Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Praktické skúsenosti s aplikáciou inflačných doložiek a ďalších vyhradených zmien v českom verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Najmä v roku 2022 v kontexte doznievajúcich účinkov covidovej pandémie a naplno prejavujúcich sa dosahov vojny na Ukrajine sa objavila potreba pružne reagovať na tieto udalosti a modifikovať právne vzťahy a prebiehajúce projekty, a to aj v oblasti verejného obstarávania. Aj keď je aktuálna situácia na trhu výrazne lepšia, naďalej platí, že dodávatelia musia v priebehu plnenia zmluvy riešiť nečakané výkyvy trhu a iné externé okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dostupnosť tovarov, personálnych kapacít, úpravu termínov dodania alebo cenu vstupných materiálov. V prípade zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, na tieto vplyvy nie je možné reagovať dostatočne flexibilne, pokiaľ to objednávateľ nepredpokladá už priamo v súťažných podkladoch. Nemenej podstatné sú aj ďalšie predpokladané zmeny, ako napríklad možný posun termínu plnenia. 

FAKULTATÍVNA MOŽNOSŤ VYHRADENEJ ZMENY ZMLUVY NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
V rámci rozhodovacej praxe pri dozore nad zadávaním zákaziek sa český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len "ÚOHS") opakovane a kladne vyjadril k možnosti verejného obstarávateľa využívať tzv. vyhradené zmeny zmlúv, medzi ktoré patrí primárne inflačná a valorizačná doložka pre zmenu ceny. Využívanie týchto nástrojov ÚOHS fakticky odporučil ako veľmi vhodný nástroj projektového riadenia. Všeobecne možno dodať, že česká rozhodovacia prax podporená aj súdnou judikatúrou je v tomto smere voči verejným obstarávateľom pomerne pozitívna. Gestor českej právnej úpravy - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (ďalej len "MMR") vydal spoločne s ÚOHS ešte v roku 2021 komplexné metodické odporúčanie týkajúce sa problematiky cenových výkyvov stavebných materiálov [1]. Už v tejto metodike, na ktorú rozhodovacia prax ÚOHS často odkazuje, je uvedené, že verejný obstarávateľ by nemal podceniť fázu prípravy súťažných podkladov, v rámci ktorých by mal zvážiť práve možnosti tzv. vyhradených zmien v realizácii zákazky.
Kedže česká aj slovenská právna úprava vychádzajú z rovnakej európskej legislatívy k verejnému obstarávaniu, platí, že aj konkrétne zákonné ustanovenia v zákone č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len "ZZVZ") a v slovenskom zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") sú obsahovo prakticky identické.
V českom právnom prostredí je možnosť výhrady zmeny zmluvy definovaná v § 100 ods. 1 ZZVZ v spojení s § 222 ods. 2 ZZVZ. Slovenským ekvivalentom je § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.
Z hľadiska limitov právnej úpravy v prvom rade platí, že podmienky vyhradenej zmeny (i) musia byť jednoznačné z hľadiska toho, na akú situáciu vplývajú, resp. kedy budú aktivované a (ii) akým spôsobom bude konkrétny záväzok modifikovaný pre ďalšie obdobie realizácie. Dôležitou podmienkou je, že touto úpravou nie je možné zmeniť "charakter zmluvy", resp. v českých podmienkach
povahu veřejné zakázky
. Zmena sa však môže týkať rozsahu záväzku, ceny, ale aj ďalších podmienok, ako napríklad úpravy technologického postupu alebo termínov realizácie.
Pravidlá pre indexáciu ceny preto musia byť stanovené vopred a dostatočne jednoznačne. Musia byť dané objektívne podmienky ohľadom toho, kedy a ako sa inflačná doložka uplatní, ako aj konkrétny spôsob výpočtu úpravy ceny. Požiadavka na jednoznačnosť inflačnej doložky je okrem pravidiel verejného obstarávania vyžadovaná aj z hľadiska všeobecných súkromno-právnych pravidiel pre určitosť a platnosť právneho konania.
V českej praxi možno upozorniť aj na zaujímavý záver súdnej judikatúry, ktorá potvrdzuje, že neurčité ustanovenie vyhradenej zmeny zmluvy (napr. o inflačnej doložke) nespôsobuje automaticky nezákonnosť súťažných podkladov verejného obstarávania, ale primárne nemožnosť aktivovať túto výhradu. Dôsledkom toho je, že zmluvné strany nemajú možnosť dovolávať sa práva z neurčitej výhrady v zmluve vo verejnom obstarávaní [2].
Na túto judikatúru nadväzuje aj posledná technická a pomerne obsiahla novela ZZVZ, účinná od júla 2023. Podľa tejto novely platí, že pokiaľ si (verejný) obstarávateľ definuje vyhradenú zmenu záväzku zo zmluvy v súťažných podkladoch nejednozna
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.