Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Počet článkov autora: 9


Nezákonné rozdelenie zákazky

V článku sa zameriame na jedno z najčastejších porušení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ktoré spočíva v účelovom rozdelení zákazky s cieľom vyhnúť sa aplikácii Z...

Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

Jednou z hlavných zmien veľkej novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je komplexná úprava profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Nová šiesta hlava ZVO up...

Inovatívne partnerstvo - zrušiť alebo aplikovať?

Inovatívne partnerstvo je postupom verejného obstarávania, ktorý sme na území SR po jeho zavedení do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zatiaľ úspešne neaplikovali a...

Uplatňovanie kvalitatívnych kritérií

Verejní obstarávatelia na Slovensku zriedkavo stanovujú ako kritériá na vyhodnocovanie ponúk tzv. kvalitatívne kritériá. Z prieskumov vyplýva, že dôvodom obáv uplatniť kvalitatívne kritérium na vyhodnotenie ponúk je chýbajúca dobrá prax v tomto sm...

Vybrané otázky týkajúce sa korekcií: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z hľadiska judikatúry a preskúmateľnosť protokolu Úradu pre verejné obstarávanie

V článku sa budeme venovať vybraným otázkam týkajúcim sa finančných opráv (korekcií). Konkrétne sa zameriame na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, ako ju vnímajú slovenské súdy, teda či ide o súkromnoprávny – horizontálny v...

Strach z finančných opráv (korekcií) ukladaných za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Strach z finančných opráv (korekcií) je častým dôvodom, pre ktorý sa potenciálny prijímateľ eurofondov rozhodne o eurofondy nežiadať. SR je v čerpaní eurofondov na chvoste EÚ, a preto je potrebné sa otvorene venovať aj tejto obávanej téme. Treba p...

Od čestného vyhlásenia k jednotnému európskemu dokumentu

Novoprijatá smernica 2014/24/EÚ zaviedla okrem iných nových inštitútov aj inštitút jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len "jednotný európsky dokument"). Podľa článku 59 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ jednotný európsky dokument pre...

Ako zmenia verejné obstarávanie nové smernice 2014/24/eú a 2014/25/eú?

Autori v článku identifikujú niektoré základné zmeny pôvodných pravidiel verejného obstarávania ustanovených v zrušených smerniciach EÚ, t.j. smernici 2004/18/ES a smernici 2004/17/ES. Tieto zmeny majú prispieť k modernizácii pravidiel verejného o...

Povinnosť preukazovať majetkovú účasť podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní

Zákon č. 13/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "novela"), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2015, zmenil podmienky účasti na verejnom obstarávaní upravené v zákone...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.