Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Jednou z hlavných zmien veľkej novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je komplexná úprava profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Nová šiesta hlava ZVO upravujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní zakot­vuje osobitný a nový inštitút odborného garanta na verejné obstarávanie. Nejde o prvý pokus profesionalizovať verejné obstarávanie. V tomto prípade však ide o najkomplexnejšiu a najzáväznejšiu formu profesionalizácie verejného obstarávania.

Novela ZVO zakotvila v § 184b a nasl. ZVO zákonnú povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta vo verejnom obstarávaní, pričom umožnila aj viacero výnimiek z tohto pravidla tak, ako uvádzame ďalej. Novela ZVO tiež ustanovila predpoklady pre zápis do zoznamu odborných garantov, pravidlá vzdelávania, dôvody vyčiarknutia zo zoznamu odborných garantov, úpravu sankcií v prípade, keď dôjde k porušeniu povinností týkajúcich sa odborného garanta a napokon aj kreovanie skúšobných komisií a pravidlá pre pravidelné odborné skúšky.
Pokiaľ ide o časovú stránku, novela ZVO zaviedla povinnosť pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotované osoby (ďalej spolu len "verejný obstarávateľ") vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie s účinnosťou od 31. marca 2024. Treba však vnímať, že táto povinnosť sa nevzťahuje na postupy pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a na postupy podľa § 139 ZVO (zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti). Ďalšou "výnimkou" z uvedenej zákonnej povinnosti sú napríklad súťaž návrhov a nadobúdanie tovarov alebo služieb prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Verejní obstarávatelia majú možnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej na účely zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.
Odborným garantom pre verejné obstarávanie je podľa § 184b ods. 2 ZVO fyzická osoba alebo aj právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname odborných garantov. Pokiaľ ide o právnickú osobu, tu ide o akúsi analógiu (podobnú situáciu) na "zodpovednú osobu", ktorú treba preukázať pri ohlasovaní živnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným. Právnická osoba totiž môže vykonávať činnosť odborného garanta, ak minimálne jedna osoba oprávnená konať v jej mene (napr. konateľ) je zapísaná v zozname odborných garantov.
Pokiaľ ide o činnosť odborného garanta, tento
de­facto
vedie celý proces verejného obstarávania, pričom ZVO v § 184b vymedzuje taxatívne (vyčerpávajúco) konkrétne činnosti, ktoré odborný garant vykoná. Pre lepšiu predstavu možno spomenúť napríklad posudzovanie oprávnenosti podmienok pre zmenu zmluvy podľa § 18 ZVO, posudzovanie dodržiavania pravidiel určenia predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, spolupráce na vypracovaní opisu predmetu zákazky a podmienok plnenia zmluvy, zabezpečovanie úkonov smerujúcich k vyhláseniu verejného obstarávania, posudzovanie podmienok pre zrušenie verejného obstarávania, zabezpečovanie úkonov súvisiacich so zrušením verejného obstarávania, zabezpečovanie úkonov smerujúcich k uzavretiu zmluvy a podobne.
Odborným garantom sa môže stať len taká osoba, ktorá splní predpoklady ustanovené ZVO. Týmito predpokladmi sú bezúhonnosť, úspešné vykonanie skúšky alebo preukázanie odbornej praxe a zároveň žiadosť o zápis do zoznamu odborných garantov. Je potrebné splniť všetky tieto tri podmienky (kumulatívne, nie alternatívne).
Medzi požiadavky na zápis do zoznamu odborných garantov zákonodarca nezahrnul poistenie zodpovednosti za škodu. Túto požiadavku na odborného garanta ZVO ponechal na voľnej úvahe verejných obstarávateľov. Verejný obstarávateľ (na základe svojej diskrečnej právomoci) môže požadovať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činností odborného garanta v minimálnej výške 100 000 eur.
ODBORNÁ SKÚŠKA
Jedným z troch predpokladov na zápis do zoznamu odborných garantov je úspešné vykonanie skúšky alebo odborná prax vo verejnom obstarávaní.
Skúška sa skladá z písomnej časti alebo z písomnej časti a ústnej časti vykonanej prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou. Podľa dôvodovej správy k novele ZVO odborná skúška bude zameraná nielen na elementárny prehľad v rámci relevantnej právnej úpravy, ale primárne by mala klásť dôraz na overenie "reálnych schopností" žiadateľa zameraných na analytické schopnosti, prácu s judikatúrou a podobne, a to napríklad prostredníctvom prípadových štúdií. Odborný garant je preto aj zákonom vnímaný ako odborník, ktorý nielen aplikuje postupy verejného obstarávania, ale vie sa nad nimi zamyslieť viac do hĺbky, v kontexte a zároveň si uvedomuje aj následky svojho konania.
Alternatívou k zloženiu odbornej skúšky je preukázanie odbornej praxe. V prípade, ak žiadateľ preukáže zrealizovanie najmenej 10 postupov zadávania zákaziek alebo koncesií počas 10 rokov, nemusí absolvovať odbornú skúšku (pozor, nezapočítavajú sa zákazky s nízkou hodnotou). Podkladom pre zápis do zoznamu odborných garantov na základe predchádzajúcej odbornej praxe je predloženie zoznamu dotknutých verejných obstarávaní s potvrdením príslušného verejného obstarávateľa.
Ak sa vrátime späť k variante odbornej skúšky, skúšajúcim je skúšobná komisia. Táto je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia, pričom podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie upravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") v štatúte skúšobnej komisie, ktorý je dostupný na webovej stránke úradu.
Podľa štatútu je skúšobná komisia trojčlenná, tvorená predsedom a ďalšími dvoma členmi menovanými na časovo neobmedzené obdobie. Minimálne jeden z členov komisie nesmie byť v štátnozamestnaneckom pomere s ÚVO. Takéhoto člena nominuje napríklad Najvyšší kontrolný úrad SR, záujmové združenia zamestnávateľov, vysoké školy a podobne.
Skúšobná komisia sa zostavuje samostatne na každý termín odbornej skúšky. Jej členovia majú zodpovednosť za výkon a priebeh odbornej skúšky, a to v súlade so skúšobným poriadkom ÚVO. Ďalej musia byť objektívni a nestranní. Musia zaznamenávať výsledky odborných skúšok do hodnotiacich hárkov a zároveň vyhotovovať sumárne hodnotiace hárky, zápisnice a oznámenia o výsledkoch odborných skúšok.
VZDELÁVANIE
Koncepciu profesionalizácie a vzdelávanie odborných garantov kreuje ÚVO v súčinnosti s akademickou obcou, externými odborníkmi z praxe pôsobiacimi v SR a v zahraničí, expertmi z Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Pokiaľ ide o vzdelávanie odborných garantov, toto predstavuje dôležitú časť profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Vzdelávanie sa vykonáva v súlade s plánom vzdelávania, ktorý zverejňuje ÚVO na svojom webe.
Z dôvodovej správy k novele ZVO vyplýva, že s cieľom vzdelávania odborných garantov bude ÚVO zabezpečovať workshopy, školenia, odborné konferencie a tiež simulácie procesu verejného obstarávania. ÚVO môže nariadiť povinnú účasť na odbornej príprave v prípade, keď nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch, alebo je to potrebné z dôvodu analýzy systémových nedostatkov vo verejnom obstarávaní.
VYČIARKNUTIE ZO ZOZNAMU ODBORNÝCH GARANTOV
Vyčiarknutie zo zoznamu odborných garantov bude ÚVO realizovať automaticky alebo na základe rozhodnutia v správnom konaní a za splnenia zákonom ustanovených podmienok. Predpokladom automatického vyčiarknutia zo zoznamu odborných garantov je smrť, vyhlásenie za mŕtveho, žiadosť samotného odborného garanta alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Dôvodmi, ktoré sú predmetom správneho konania, sú strata bezúhonnosti alebo uplatnenie sankčného postihu za porušenie pravidiel verejného obstarávania.
SANKCIE
Sankcie má právomoc ukladať ÚVO odborným garantom v prípade, keď z ich strany dôjde k závažnému porušeniu pravidiel verejného obstarávania. Pozitívne možno vnímať to, že ÚVO pri prvom porušení pravidiel verejného obstarávania pristúpi k písomnému upozorneniu, teda k preventívnemu opatreniu. V prípade následnej recidívy (opakovania) bude uplatňovať ukladanie sankcie. Tieto môžu byť vo forme preskúšania, pokuty alebo vyčiarknutia zo zoznamu odborných garantov v závislosti od závažnosti a povahy sankcionovaného porušenia. Pozor, ÚVO môže uložiť súčasne pokutu aj preskúšanie. Odborný garant sa môže zodpovednosti za delikt zbaviť preukázaním tzv. liberačného dôvodu (pozri najmä § 184 ods. 3 ZVO).
V tomto momente teda čaká ÚVO a skúšobné komisie, ale zároveň aj samotných odborných garantov neľahká úloha splniť ciele profesionalizácie, ktorými sú zefektívnenie verejného obstarávania, zvýšenie transparentnosti, celkové skvalitnenie postupov vo verejnom obstarávaní a znižovanie administratívnej záťaže.
Zdroje:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.