Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Opakovanie alebo pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov

Dátum: Rubrika: Články

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. explicitne nerieši, či v prípade výskytu objektívnych technických problémov počas priebehu elektronickej aukcie treba predmetnú aukciu zopakovať, alebo možno v danom prípade pokračovať v priebehu elektronickej aukcie v momente, kde došlo k chybe. V praxi ide o nasledujúci prípad: Po spustení elektronickej aukcie sa vyskytli technické problémy, nezávislé od uchádzača alebo uchádzačov, ktoré bránia čo i len jednému z uchádzačov znižovať cenu v niektorom z momentov priebehu elektronickej aukcie. 

Otázke teda znie, ak po skončení priebehu elektronickej aukcie identifikuje verejný obstarávateľ technické problémy pri priebehu elektronickej aukcie, ktoré boli objektívne a bránili uchádzačovi alebo uchádzačom znižovať cenu, má verejný obstarávateľ zopakovať elektronickú aukciu alebo sa má pokračovať v momente, kde nastali technické problémy? V prípade zopakovania elektronickej aukcie uchádzači začínajú opäť od svojich cien, ktoré uviedli v ponuke. V prípade pokračovania elektronickej aukcie sa pokračuje s cenami, ktoré platili v elektronickej aukcii v čase výskytu technického problému.
Na uvedené odpovedala Rada Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 10468-9000/2022 a uviedla, že v prípade výskytu technických problémov počas priebehu elektronickej aukcie nie je potrebné elektronickú aukciu opakovať od začiatku, ale je možné pokračovať s cenami v čase výskytu technického problému. Uvedené podľa Rady Úradu pre verejné obstarávanie prekvapivo platí aj v prípade, keď verejný obstarávateľ nemá podrobnejšie uvedené, akým spôsobom sa bude riešiť opakovanie/pokračovanie elektronickej aukcie v prípade výskytu technických problémov.
Z rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 10468-9000/2022 - k spôsobu opakovania e-aukcie:
"91. V liste "Oznámenie o opakovaní elektronickej aukcie" zo dňa 01.06.2022 kontrolovaný uviedol, že v záujme zachovania princípu hospodárnosti a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi stanoví v opakovanej ­e-aukcii vstupné hodnoty jednotlivým uchádzačom tak, ako boli naposledy zaznamenané v systéme pôvodnej e-aukcie, t.j. za vstupnú hodnotu sa bude považovať hodnota z výsledného protokolu z pôvodnej e-aukcie.
92. Navrhovateľ v tejto súvislosti v námietkach uviedol, cit.: "(...) Kontrolovaný neopakuje elektronickú aukciu od začiatku, ale má v úmysle pokračovať v priebehu predchádzajúcej elektronickej aukcie. Už súčasná najnižšia ponuka úspešného uchádzača s ponukou 2 088 000,00 EUR neumožňuje predmetnému uchádzačovi riadne plniť zákazku. Pri zohľadnení dodržiavania povinnosti vyplácania minimálnej mzdy ktorá v super hrubom (náklady na prácu) činní v súčasnosti 873,37 EUR (pričom je predpoklad jej nárastu v najbližších rokoch, t.j. počas trvania predmetu zákazky), nákladov na zamestnanca na vybavenie hygienickými pomôckami, ochrannými pomôckami (respirátory, ochranné obleky, návleky) nie je možné podľa názoru Navrhovateľa sa odstať pri jednom zamestnancovi na hodnotu menej ako 1077 EUR mesačne. Pri využití 42 zamestnancov, ktorí sú minimálne potrebný pre riadne zabezpečenie predmetných služ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.