Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11263-2021, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, prieskum trhu, určenie/počítanie lehôt pri vysvetlení, žiadosti o nápravu; preukazovanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa manažérstva kvality a environmentálneho ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11263-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.10.2021
Elektronickou poštou z 13.9.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o zodpovedanie otázok k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Otázky:
1. Je prosím verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska (teda cez tzv. „tri ponuky“) povinný prijať vždy len najnižšiu cenu? Musia byť ponuky vždy aspoň tri?
2. Je prosím určovanie predpokladanej hodnoty zákazky prostredníctvom prieskumu trhu vždy počítané ako priemer cien v obdržaných ponukách? Musia byť ponuky vždy aspoň tri?
3. Aplikuje sa prosím aj pri určovaní doby viazanosti ponúk ustanovenie § 21 ods. 1 ZVO?
4. Je prosím možné preukazovať plnenie podmienky účasti týkajúcej sa manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva prostredníctvom tretej osoby? Ak áno, ako by mal znieť zmluvný záväzok tej tretej osoby v zmluve o poskytnutí kapacít? V zmysle, čo táto tretia osoba bude vlastne prakticky poskytovať pri skutočnom plnení zmluvy?
5. Aplikuje sa prosím ustanovenie § 66 ods. 8 písm. m) aj na podlimitné zákazky a na zákazky s nízkou hodnotou?
6. V rámci ustanovenia § 38 ods. 11, čo sú to zákazky na základe rámcovej dohody, ktoré sa plnia v rovnakom čase?
7. Ustanovenie § 39 ods. 5 sa prosím vzťahuje na situáciu, keď je konkrétna zákazka zrušená a vyhlásená nanovo?
8. Počítam prosím pri lehote „6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk" v rámci ustanovenia § 48 aj (i) deň poskytnutia odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a (ii) konečný deň lehoty na predkladanie ponúk?
9. Ako sa prosím v prípadoch elektronického predkladania ponúk prakticky aplikuje ustanovenie § 52 ods. 2 a síce účasť na otváraní, kontrola neporušenosti a tak podobne.
10. Ako sa prosím počíta v rámci ustanovenia § 164 ods. 5 písm. c) a d) lehota „neskôr ako 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk“? Počíta sa aj konečný deň lehoty na predkladanie ponúk? Ten 15. deň je „vrátane 15. dňa“ alebo posledný akceptovateľný deň je pre daný prípad 16. deň? Úplne ideálne na príklade: „Ak sa v príklade končí lehota na predkladanie ponúk 20.9.2021, ktorý je ten posledný možný deň poskytnutia dokumentov, proti ktorým musí byť žiadosť o nápravu doručená najneskôr 2 alebo 4 pracovné dn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve