Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 17086-2020, vyhodnotenie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti uchádzača

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

17086-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2020
Elektronickou poštou z 1.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Jedná sa o podlimitnú zákazku, podľa § 108 ZVO na dodanie stavebných prác. V zmysle súťažných podkladov (...) technické postavenie bolo mimo iného vyžadované predloženie: 3.3.3 Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi v súvislosti s realizáciou zákazky po celú dobu jej realizácie tak, aby bola zabezpečená porovnateľnosť a overiteľnosť preukázaných skutočností.
Uchádzačom bolo predložené (konkrétne jeho zamestnancom (osoba stavbyvedúceho)) čestné vyhlásenie s vedením názvu stavby, špecifikáciou predmetu zákazky podľa projektovej dokumentácie a stavebným povolením s nie presným názvom zákazky (identifikácia zákazky v postupe VO). Toto čestné vyhlásenie bolo zároveň datované pred zverejnením príslušnej výzvy na predkladanie ponúk (...).
K tomuto čestnému prehláseniu uvádzame, že ide pravdepodobne o čestné prehlásenie pre potreby predchádzajúceho verejného obstarávania, ktoré bolo zrušené, ale pre ten istý predmet zákazky (...). Aj napriek tejto skutočnosti a v súvislosti s uchádzačom predloženým čestným prehlásením o splnení podmienok účasti a pravdivosti a úplnosti údajov, aj vzhľadom na totožnosť s projektovou dokumentáciou a špecifikáciou predmetu zákazky má verejný obstarávateľ za to, že predmetné čestné prehlásenie je dostačujúce a spĺňajúce minimálne požiadavky. Zároveň dopĺňame ust. § 266 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodník zákonník: Prejav vôle sa vykladá podľa úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol strane, ktorej je prejav vôle určený, známy alebo jej musel byť známy.
V prípadoch, keď prejav vôle nemožno vyložiť podľa odseku 1, vykl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve