Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3606-2022, predkladanie vyhlásenia o zhode, v prípade nepredloženia možnosť vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3606-5000/2021, 3678-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 17.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 20.01.2022 a zo dňa 24.01.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadostiach ste sa na nás obrátili ohľadom metodického usmernenia ako máte postupovať v prípade vyhlásenej civilnej podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.
V žiadosti, ktorú sme prijali dňa 20.01.2022 uvádzate, že verejný obstarávateľ v rámci predloženia cenovej ponuky okrem iného požaduje predložiť: „technické listy, certifikáty o zhode a montážne návody prvkov Exteriérové fitnes S04, detské ihrisko S05 a prvkov drobnej architektúry S02 s uvedením výrobcu, rozmerov, hmotnosti, vyobrazenia prvku, veková hranica používateľov, spôsob montáže, príp. ďalšie charakteristiky prvku, a v oddiele A. 3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA týchto súťažných podkladov a vo výzve na predkladanie ponúk, neuvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto bodu súťažných podkladov".
V žiadosti zo dňa 24.01.2022 je uvedené, že verejný obstarávateľ v rámci predloženia cenovej ponuky okrem iného požaduje predložiť: „ Uchádzač predloží certifikáty a produktové listy (technické listy) s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom, ktoré preukážu zhodu s normami STN EN 1176 a STN EN 1177."
V druhej žiadosti, ktorú evidujeme tiež zo dňa 24.01.2022 uvádzate, že pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska, ktorej predmetom je dodávka a montáž prvkov detského ihriska, workoutov a drobnej architektúry, verejný obstarávateľ v rámci podmienok účasti požaduje predložiť: „Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať.
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Odôvodnenie primeraností: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či požadovaný tovar zodpovedá technickým parametrom a kvalite, zodpovedajúcej jeho potrebám.
Minimálna požadovaná úroveň št
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve