Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4264-2021, určenie predpokladanej hodnoty na základe údajov získaných prípravnou trhovou konzultáciou, zdokumentovanie priebehu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4264-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.04.2021
Elektronickou poštou ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti zo dňa 17.03.2021 uvádzate, že:
„Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len "zákon o verejnom obstarávaní") žiada so zreteľom na § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie vzťahujúce sa k určeniu (výpočtu) predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní a to na základe údajov získaných prípravnou trhovou konzultáciou (ďalej v texte len PTK).
Otázka č. 1 súvisiaca so žiadosťou o metodické usmernenie, ktoré sa vzťahuje na problematiku určenia PHZ: Aký zákonný a vhodný postup z pohľadu ustálenej, aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní (objektívna metóda/spôsob určenia PHZ) má zvoliť verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súvislosti s určením (výpočtom) predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov získaných PTK, ak predložené indikatívne, cenové ponuky z uskutočnenej PTK (celkové ceny v Eur bez DPH od rôznych účastníkov PTK), ktorými verejný obstarávateľ/obstarávateľ disponuje, vykazujú značný finančný nepomer (rozdiel)?
Otázka č. 2 súvisiaca so žiadosťou o metodické usmernenie, ktoré sa vzťahuje na problematiku určenia PHZ: Je zákonné a z pohľadu aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní ustálené, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ určil (vypočítal) predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez DPH zodpovedajúcu aritmetickému priemeru všetkých indikatívnych, cenových ponúk získaných na základe uskutočnenej PTK (ako priemer všetkých celkových cien v Eur bez DPH získaných od reálnych účastníkov PTK)?
Otázka č. 3 súvisiaca so žiadosťou o metodické usmernenie, ktoré sa vzťahuje na problematiku určenia PHZ: Je zákonné a z pohľadu aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní ustálené, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ určil (vypočítal) predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez DPH, ktorá je rovnaká (totožná) ako najnižšia, indikatívna cenová ponuka získaná na základe uskutočnenej PTK (ako najnižšia, celková cena v Eur bez DPH od reálneho účastníka PTK)?
Otázka č. 4 súvisiaca so žiadosťou o metodické usmernenie, ktoré sa vzťahuje na problematiku určenia PHZ: Je zákonné a z pohľadu aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní ustálené, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ určil (vypočítal) predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez DPH, ktorá je rovnaká (totožná) ako najvyššia, indikatívna cenová ponuka získaná na základe uskutočnenej PTK (ako najvyššia, celková cena v Eur bez DPH od reálneho účastníka PTK)?
Otázka č. 5 súvisiaca so žiadosťou o metodické usmernenie, ktoré sa vzťahuje na problematiku určenia PHZ: Akú inú, objektívnu metódu/spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov získaných PTK by bolo zákonné a z pohľadu ustálenej, aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní vhodné aplikovať?
Vecné (obsahové) hľadisko aplikovanej žiadosti o metodické usmernenie, súvisiace informácie a odôvodnenie: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ uskutočnil PTK. Jedným zo sledovaných cieľov PTK bolo aj získanie indikatívnych, cenových ponúk za účelom objektívneho určenia predpokladanej hodnoty budúcej zákazky. Posúdením a vyhodnotením získaných, indikatívnych, cenových ponúk z PTK dospel verejný obstarávateľ k jednému zo záverov, že jednotlivé, indikatívne, cenové ponuky (celkové ceny v Eur bez DPH) sú veľmi rozdielne, pričom v niektorých prípadoch rozdiel zodpovedá až x-násobkom najnižšieho, možného, finančného limitu ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom Úradu pre verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru/pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní. Vzniknutá situácia núti verejného obstarávateľa, aby venoval enormnú pozornosť a dôslednosť pri procesnom kroku správneho určenia (výpočtu) predpokladanej hodnoty zákazky na základe cenových údajov získaných PTK. Sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve