Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5624-2022, použitie priameho rokovacieho konania - konflikt na Ukrajine

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5624-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 11.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 11.03.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania.
V súvislosti s predmetnou kompetenciou úradu si Vás dovoľujeme požiadať zodpovedanie nasledovných otázok a objasnenie nižšie uvedenej problematiky.
Dňa 24.2.2022 zverejnil úrad na svojom webovom sídle nasledovnú informáciu:
„V súvislosti s aktuálnou situáciu týkajúcou sa vojenského konfliktu na Ukrajine dávame do pozornosti predchádzajúce usmernenia a materiály úradu, ako aj Európskej komisie, ktoré súviseli tak so situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, ako aj s tzv. migračnou krízou a týkali sa aj možností použitia priameho rokovacieho konania. Rovnako, aj prípad tohto vojenského konfliktu možno považovať za mimoriadne okolnosti, resp. mimoriadnu udalosť, ktorá vytvára primárny predpoklad na použitie postupu podľa § 81 písm. c), 98 ods. 1 písm. c), § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Pri opatreniach prijatých a zrealizovaných v priamej a bezprostrednej príčinnej súvislosti so vzniknutou situáciou, zameraných na odstránenie jej negatívnych dôsledkov(ako napr. humanitárna kríza) možno vo všeobecnosti konštatovať aj naplnenie ďalších predpokladov na použitie predmetného druhu priameho rokovacieho konania (t.j. časovej tiesne a nepredvídateľnosti zo strany príslušných verejných obstarávateľov).
Analogicky to platí aj na použitie priameho rokovacieho konania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
Vláda Slovenskej republiky dňa 26.2.2022 svojím uznesením 142/2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Podľa § 8 predmetného zákona vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.
Podľa § 3 ods. 2 predmetného zákona na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky alebo teroristický útok, pričom
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve