Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9445-2021, odpustenie zmeškania lehoty na doručenie dokladov/vysvetlenia z dôvodu pandémie COVID 19

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9445-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 27.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti vychádzate z nasledovného:
Naša otázka sa týka skutočnosti, či je možné akceptovať postup prijímateľa-osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO pri nadlimitnej zákazke, ak prijímateľ nepredĺžil (dodatočne) lehotu, dokedy mal uchádzač predložiť zvyšné doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (nahradzujúce JED). Zvyšné doklady sú tie, ktoré uchádzač nepredložil v pôvodne stanovenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia, a teda prijímateľ umožnil ich akceptovanie bez uvedenia ďalšej lehoty.
Uchádzač predložil v ponuke formulár JED. V súlade s postupom predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, bol vyzvaný uchádzač prostredníctvom elektronického informačného systému JOSEPHINE (3/2021) na predloženie dokladov v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedenom systéme v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. Uchádzač v lehote predložil len časť dokladov. Uchádzač v texte správy (doplnenia) uvádza znenie „na všetky doklady, ktoré požadujete sú podané žiadosti na príslušných úradoch, žiaľ niektorým úradom trvá dlhšie, kým danú žiadosť spracujú a tlačivo vydajú. Hneď ako to získame posledné dokumenty, hneď Vám ich zašleme".
Dodatočne uchádzač nepožiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokladov, resp., ani verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8) nepredĺžil dodatočne lehotu, dokedy mal uchádzač zvyšné doklady predložiť.
Následne uchádzač priebežne dokladal dokumenty v systéme JOSEPHINE, bez časového obmedzenia pričom posledný predložil cca 23 dní po uplynutí stanovenej lehoty. Vychádzajúc z § 40 ods. 4 ZVO písm. a) a b) ZVO v spojení s § 40 ods. ods. 6 písm. j) ZVO SO žiadal osobu podľa § 8 o vysvetlenie z akého dôvodu nestanovil konkrétny časový úsek o aký počet dní predlžuje uchádzačovi lehotu na predloženie dokladov k preukázaniu splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 ods. 4 ZVO, čím umožnil uchádzačovi aby mohol bez časového obmedzenia predkladať doklady.
Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8) predložil na SO nasledujúce vysvetlenie: „Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a z dôvodu, že jednému uchádzačovi (...) verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predloženie dokladov, analogicky akceptoval aj neskoršie doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti tohto uchádzača (...)".
Prosíme o zaslanie usmernenia k tejto všeobecnej otázke, či je možné akceptovať takýto postup osoby podľa § 8 pri nadlimitnej zákazke, kedy nestanovil konkrétny časový úsek o aký počet dní predlžuje uchádzačovi lehotu na predloženie dokladov k preukázaniu splnenia podmienok účasti v súlade s § 40 ods. 4 ZVO s odvolaním sa na pandemickú situáciu v čase marec-apríl/2021 alebo či samotná všeobecná existencia mimoriadnej situácie nezbavuje verejného obstarávateľa (osobu podľa § 8) zodpovednosti aby postupoval v súlade s § 40 ods. 6 písm. j) ZVO., resp. aby boli dodržané základné princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v zmysle ZVO.
V predmetnej veci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve